PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ
Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: phòng 103 khu nhà B

- Số điện thoại: (0243) 7673896

  Số lẻ:

+ Bộ phận Tổ chức, Thi đua: 116

+ Bộ phận Hành chính - Y tế: 122

- Fax: (04) 38336184

- Email: tchc@dtdl.edu.vn

 

Lãnh đạo phòng

- Trưởng phòng: Thạc sỹ Nguyễn Thị Tuyết Thanh

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Nguyễn Thị Tuyết Thanh

1975

Trưởng phòng

Thạc sỹ

02 Nguyễn Thị Lan Anh 1977 Chuyên viên Cử nhân

03

Phạm Thị Chinh

1986

Chuyên viên

Cử nhân

04 Trần Huy Diện 1983 Chuyên viên Cử nhân

05

Nguyễn Thị Hải

1985

Chuyên viên Cử nhân
06 Nguyễn Thị Thanh Hương 1988 Nhân viên y tế Cử nhân

07

Nguyễn Sỹ Tuyên

1981

Nhân viên lái xe

TC nghề

 

Chức năng

Tham mưu tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý công tác tổ chức và cán bộ, xây dựng đội ngũ, bảo vệ chính trị nội bộ, hành chính tổng hợp, thi đua - khen thưởng, an ninh trật tự, chăm sóc sức khỏe cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên trong Nhà trường.

 

Nhiệm vụ

- Nghiên cứu tư vấn việc xây dựng, phát triển và sắp xếp cơ cấu tổ chức của Trường; là đầu mối nghiên cứu lập đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức của Trường; thực hiện phân cấp về tổ chức cán bộ;

- Nghiên cứu, đề xuất bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, xây dựng quy hoạch cán bộ, phát triển đội ngũ viên chức phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh, nhiệm vụ được giao và yêu cầu phát triển Nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch lao động, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức; đề xuất sắp xếp, luân chuyển, điều động, tuyển dụng lao động; kiểm tra việc tổ chức, bố trí lao động và sử dụng viên chức trong toàn trường;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thi tuyển viên chức hàng năm;

- Thực hiện giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng theo văn bản Nhà nước về các chế độ tiền lương, tiền công, các loại phụ cấp, nghỉ chế độ; duyệt danh sách, tiêu chuẩn cho cán bộ, viên chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chuyển chức danh nghề nghiệp, nâng lương và các chế độ BHXH, BHYT;

- Đề xuất với Hiệu trưởng thành lập, giải thể hoặc sáp nhập các Hội đồng tư vấn, tổ công tác có sử dụng nhân sự theo sự phân công của Hiệu trưởng;

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thẩm tra hồ sơ viên chức, lao động hợp đồng; quản lý, bổ sung, lưu trữ hồ sơ viên chức và lao động hợp đồng; quản lý sổ sách, báo cáo, biểu mẫu thống kê nhân sự, theo dõi tăng, giảm số lượng, chất lượng viên chức; xác nhận chữ ký, các loại văn bản của cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng;

- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng theo Luật thi đua khen thưởng và Luật viên chức. Phối hợp với tổ chức Công đoàn thực hiện công tác thi đua trong Nhà trường. Thực hiện công tác tổng hợp thi đua của Nhà trường;

- Quản lý các công văn giấy tờ gửi đến và gửi đi các nơi trong và ngoài Nhà trường. Cấp các loại giấy tờ theo phân cấp của Hiệu trưởng, quản lý con dấu và chữ ký của các cấp lãnh đạo trong Nhà trường, sao lục các văn bản của Trường và cấp trên theo quy định của Hiệu trưởng;

- Tổ chức thực hiện việc in, sao các văn bản, lập hồ sơ đưa vào lưu trữ và bảo quản tài liệu của Trường theo quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên trong thời gian làm việc và học tập ở Trường, quản lý bộ phận y tế trong Trường;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trong trường; quản lý đội bảo vệ.

- Tổ chức đón tiếp và theo dõi hoạt động các đoàn khách trong và ngoài nước đến liên hệ công tác với Trường;

- Quản lý xăng dầu, lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và điều phối xe phục vụ cho các hoạt động của Trường;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao theo quy định của Pháp luật hiện hành; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng quyết định.

 

Thành tích

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

2010

Quyết định số 4429/QĐ-UBND ngày 09/9/2010

Cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm học 2009-2010

UBND Thành phố Hà Nội

02

2011

Quyết định số 33/QĐ-SNV ngày 06/1/2011

Giấy khen cho tập thể đã có thành tích trong công tác ngành Nội vụ Thành phố Hà nội năm 2010

Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội

03

2015

Quyết định số 10306/ QĐ-SNV ngày 31/12/2015

Giấy khen cho tập thể ngành Nội vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015

Sở Nội vụ

04 2016 Quyết định số 372/QĐ-HĐKH,SK ngày 13/6/2016 Công nhận đề tài NCKH/SKKN cho bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh UBND Thành phố Hà Nội

05

2016

Quyết định số 4161/QĐ-UBND ngày 01/8/2016

Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2015-2016

UBND Thành phố Hà Nội

06 2017 Quyết định số 4913/QĐ-UBND, ngày 25/7/2017 Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017" UBND Thành phố Hà Nội
07 2018 Quyết định số 3823/QĐ-UBND, 30/7/2018

Cờ thi đua cho "Đơn vị XS phong trào thi đua năm học 2017-2018"

UBND Thành phố Hà Nội
08 2018 Quyết định số 3823/QĐ-UBND, 30/7/2018 Bằng khen năm học 2017-2018 cho bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh UBND Thành phố Hà Nội