Sứ mạng của Trường

 

Sứ mạng của Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội:

 

"Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội một cơ sở đào tạo và nghiên cứu thực nghiệm khoa học, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự đổi mới về công nghệ và thiết bị, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp Thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và cả nước".