Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

LỊCH THI LẦN 1 HK II - HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHOÁ 43

Năm học 2016 - 2017

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

43ĐTTT

05/06 - 10/06

 

 

 

 

CSTTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H109

 

 

 

 

 

12/06 - 17/06

T.AnhCB2

 

 

 

 

 

Toán CC2

 

 

 

H109

 

 

 

 

 

H108

 

 

 

19/06 - 24/06

 

 

KTS

 

NNLCB

 

 

 

 

 

 

 

H109

 

H109

 

 

 

 

 

43CNTT

05/06 - 10/06

 

 

 

 

VLĐC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H403

 

 

 

 

 

12/06 - 17/06

KTS

 

T.AnhCB2

 

 

 

Toán CC2

 

 

 

H402

 

H101

 

 

 

H108

 

 

 

19/06 - 24/06

CTDL&GT

 

 

 

CSDL

 

 

 

 

 

H102

 

 

 

H101

 

 

 

 

 

43TĐH

05/06 - 10/06

 

 

 

 

VLĐC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H506

 

 

 

 

 

12/06 - 17/06

KTS&VXL

 

 

 

CSCNCTM

 

 

 

T.AnhCB2

 

H506

 

 

 

H109

 

 

 

H506

 

19/06 - 24/06

KTĐL&CB

 

 

Toán CC2

 

 

 

 

 

 

H301

 

 

H506

 

 

 

 

 

 

43CĐT

05/06 - 10/06

 

 

KTĐ ĐT

 

VLĐC

 

 

 

 

 

 

 

H506

 

H506

 

 

 

 

 

12/06 - 17/06

VLCN

 

CN Nhiệt

 

CSCNCTM

 

 

 

T.AnhCB2

 

H108

 

H505

 

H109

 

 

 

H506

 

19/06 - 24/06

KTĐL&CB

 

 

Toán CC2

 

 

 

 

 

 

H301

 

 

H506

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

43Đ ĐT1

05/06 - 10/06

 

 

 

TBĐCN

 

VLĐC

 

 

 

 

 

 

 

H504

 

H504

 

 

 

 

12/06 - 17/06

T.AnhCB2

 

KTS

 

 

 

 

 

Hoá ĐC

H504

 

H504

 

 

 

 

 

H504

19/06 - 24/06

 

 

 

Toán CC2

 

CKĐT

 

 

 

 

 

 

 

H504

 

H504

 

 

 

 

43Đ ĐT2

05/06 - 10/06

 

 

 

TBĐCN

 

VLĐC

 

 

 

 

 

 

 

H307

 

H307

 

 

 

 

12/06 - 17/06

 

 

 

KTS

T.AnhCB2

 

 

 

Hoá ĐC

 

 

 

H307

H307

 

 

 

H307

19/06 - 24/06

 

 

 

Toán CC2

 

CKĐT

 

 

 

 

 

 

 

H307

 

H307

 

 

 

 

43KTNL1

05/06 - 10/06

 

 

 

 

NĐHKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H504

 

 

 

 

 

12/06 - 17/06

 

 

NNLCB

 

 

 

Toán CC2

 

VLƯD

 

 

H504

 

 

 

H504

 

H505

19/06 - 24/06

CHƯD

 

T.AnhCB2

 

 

 

 

 

 

H504

 

H102

 

 

 

 

 

 

43KTNL2

05/06 - 10/06

 

 

 

 

NĐHKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H307

 

 

 

 

 

12/06 - 17/06

VLƯD

NNLCB

 

 

 

Toán CC2

 

 

 

H102

H307

 

 

 

H307

 

 

 

19/06 - 24/06

CHƯD

 

 

 

T.AnhCB2

 

 

 

 

H307

 

 

 

H102

 

 

 

 

43KTNL3

05/06 - 10/06

 

 

T.AnhCB2

NĐHKT

 

 

 

 

 

 

 

H109

H505

 

 

 

 

12/06 - 17/06

 

 

VLƯD

 

 

Toán CC2

 

 

 

 

 

H102

 

 

H505

 

 

 

19/06 - 24/06

CHƯD

 

 

 

NNLCB

 

 

 

 

 

H101

 

 

H505

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng và tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng (nếu cần)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu