Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ IV - HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 42

Năm học 2016 - 2017

 

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

42ĐTTT

05/06 - 10/06

 

 

 

TTHCM

 

XLTHS

 

 

 

 

 

 

 

H102

 

H403

 

 

 

 

12/06 - 17/06

 

CTMT

 

 

 

MMT

 

 

 

ATĐT

 

H403

 

 

 

H403

 

 

 

H403

19/06 - 24/06

 

TBĐCVT

 

 

 

KTVXL

 

 

 

 

 

H101

 

 

 

H403

 

 

 

 

42CNTT

05/06 - 10/06

 

 

 

TTHCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H102

 

 

 

 

 

 

12/06 - 17/06

PTTKHT

 

 

 

MMT&TT

 

 

 

 

LTJava

H403

 

 

 

H403

 

 

 

 

H405

19/06 - 24/06

XLTHS

 

 

 

LR&BTMT

 

 

 

 

 

H403

 

 

 

H405

 

 

 

 

 

42TĐH

05/06 - 10/06

 

 

 

 

KTĐKTĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

H303

 

 

 

 

12/06 - 17/06

 

 

 

 

ĐLCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H101

 

 

 

 

 

19/06 - 24/06

 

TBĐ&ĐTTM

 

 

ĐKLTPLC

 

 

 

 

 

H301

 

 

H304

 

 

 

 

42CĐT

05/06 - 10/06

 

 

 

 

KTĐKTĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

H303

 

 

 

 

12/06 - 17/06

 

 

VĐK

 

ĐLCM

 

 

 

KTDN

 

 

 

H403

 

H101

 

 

 

H102

 

19/06 - 24/06

 

 

CNTLKN

 

ĐKLTPLC

 

 

 

 

 

 

H403

 

H304

 

 

 

 

 

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

42KTNL1

05/06 - 10/06

 

 

 

TTHCM

 

ĐHKK

 

 

 

 

 

 

 

H101

 

H101

 

 

 

 

12/06 - 17/06

 

BQMN

 

 

 

KTSấy

 

 

 

KTĐT

 

H101

 

 

 

H101

 

 

 

H101

19/06 - 24/06

 

AnhCN

 

 

 

NLTĐ ĐC&ĐK

 

 

 

 

 

H504

 

 

 

H101

 

 

 

 

42KTNL2

05/06 - 10/06

 

 

TTHCM

 

 

ĐHKK

 

 

 

 

 

 

H103

 

 

H103

 

 

 

 

12/06 - 17/06

 

BQMN

 

 

 

KTSấy

 

 

 

KTĐT

 

H109

 

 

 

H103

 

 

 

H103

19/06 - 24/06

 

AnhCN

 

 

 

NLTĐ ĐC&ĐK

 

 

 

 

 

H505

 

 

 

H103

 

 

 

 

42KTNL3

05/06 - 10/06

 

 

TTHCM

 

 

ĐHKK

 

 

 

 

 

 

H101

 

 

H102

 

 

 

 

12/06 - 17/06

 

BQMN

 

 

 

KTSấy

 

 

 

KTĐT

 

H307

 

 

 

H102

 

 

 

H102

19/06 - 24/06

 

AnhCN

 

 

 

NLTĐ ĐC&ĐK

 

 

 

 

 

H307

 

 

 

H109

 

 

 

 

42ĐĐT1

05/06 - 10/06

 

 

 

 

KTTSL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H101

 

 

 

 

 

12/06 - 17/06

AnhCN

 

 

 

ĐLCM

 

 

 

TĐ Đ

 

H307

 

 

 

H102

 

 

 

H101

 

19/06 - 24/06

 

 

KTAudio
Video

H101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42ĐĐT2

05/06 - 10/06

 

 

 

 

KTTSL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H103

 

 

 

 

 

12/06 - 17/06

AnhCN

 

 

 

ĐLCM

 

 

 

TĐ Đ

 

H101

 

 

 

H103

 

 

 

H103

 

19/06 - 24/06

 

 

KTAudio
Video

H103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng hoặc tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng nếu cần


Thêm Lời bình