Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ V - HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHOÁ 41 (bổ sung)

Năm học 2016 - 2017

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

41Đ ĐT1

06/02 - 11/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTHCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T8-9 (H505)

13/02 - 18/02

 

 

ĐKLT PLC

XLTHS

 

 

 

 

TBHTTĐ

 

 

H304

T2-3 (H505)

 

 

 

 

T8-9 (H505)

41Đ ĐT2

06/02 - 11/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTHCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T10-11(H505)

13/02 - 18/02

ĐKLT PLC

 

 

XLTHS

 

 

 

 

TBHTTĐ

H304

 

 

T2-3 (H109)

 

 

 

 

T10-11(H505)

41Đ ĐT3

06/02 - 11/02

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐKLT PLC

 

 

 

 

 

 

 

 

H304

13/02 - 18/02

 

 

TTHCM

 

XLTHS

 

 

 

 

TBHTTĐ

 

 

T2-3 (H307)

 

T4-5 (H505)

 

 

 

 

T8-9 (H506)

41TĐH

06/02 - 11/02

 

 

 

 

 

 

TĐHQTSX

 

ĐKQT

 

 

 

 

 

 

 

T2-3 (H103)

 

T2-3 (H505)

 

13/02 - 18/02

 

 

TTHCM

 

MĐKCTS

 

TĐ DEKN

 

 

Robot CN

 

 

T4-5 (H307)

 

T4-5 (H109)

 

T2-3 (H103)

 

 

T10-11(H506)

41KTNL

06/02 - 11/02

 

 

 

 

 

 

TKHTĐHKK

 

Lò hơi

 

 

 

 

 

 

 

T4-5 (H103)

 

T4-5 (H505)

 

13/02 - 18/02

PLĐC

 

 

TĐHHTL&ĐHKK

ĐLCM

 

ĐTCS

 

 

TTLCN

H108 (VĐ)

 

 

T8-9 (H307)

T4-6 (H108)

 

T4-5 (H103)

 

 

K01

 

Chú ý:     - Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng hoặc tiết 8 buổi chiều

                - Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng nếu cần


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu