Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ III - HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 42

Năm học 2016 - 2017

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

42ĐTTT

06/02 - 11/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/02 - 18/02

ĐLCM

 

 

 

 

 

Anh CN

 

 

 

T3-6 (H505)

 

 

 

 

 

T2-4 (H109)

 

 

 

20/02 - 25/02

 

 

LTTT; LTTĐT&SCT;        CSTTS

 

 

NNLT

 

 

 

 

 

 

H202

 

 

H503

 

 

 

 

42CNTT

06/02 - 11/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T10-11(H109)

13/02 - 18/02

 

 

PLĐC

 

 

 

Anh CN

 

 

 

 

 

H102 (VĐ)

 

 

 

T2-4 (H109)

 

 

 

20/02 - 25/02

VLƯD

 

VXL;                  HĐH;        CTMT

 

 

 

 

 

 

XSTK

H205

 

H405

 

 

 

 

 

 

H506

42TĐH

06/02 - 11/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T10-11(H109)

13/02 - 18/02

 

 

PLĐC

KTS&VXL

 

 

Anh CN

 

 

 

 

 

H102 (VĐ)

T10-12 (H307)

 

 

T2-4 (H109)

 

 

 

20/02 - 25/02

VLƯD

 

ĐTCS;                    KTĐLCB;               TBĐCN&ATLĐ

 

 

 

 

 

 

 

H205

 

H307

 

 

 

 

 

 

 

42CĐT

06/02 - 11/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/02 - 18/02

 

 

PLĐC

RobotCN;                    MĐ&KCĐ

 

 

Anh CN

 

 

 

 

 

H102 (VĐ)

T10-12 (H307)

 

 

T2-4 (H109)

 

 

 

20/02 - 25/02

VLƯD

 

ĐTCS;                    KTĐLCB;               KTS

 

 

 

 

 

 

 

H205

 

H307

 

 

 

 

 

 

 

42ĐĐT1

06/02 - 11/02

 

 

 

 

 

 

 

 

XSTK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2,3 (H505)

 

13/02 - 18/02

 

 

 

 

AnhCB2(VĐ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H102

 

 

 

 

 

20/02 - 25/02

 

 

ĐTCS;          VXL-VĐK

 

 

 

KTM;             MCCĐ

 

 

 

 

 

H307

 

 

 

H105

 

 

 

42ĐĐT2

06/02 - 11/02

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2,3 (H505)

 

13/02 - 18/02

 

 

 

 

AnhCB2(VĐ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H102

 

 

 

 

 

20/02 - 25/02

 

 

ĐTCS;          VXL-VĐK

 

 

 

KTM;             MCCĐ

 

 

 

 

 

H307

 

 

 

H105

 

 

 

42KTNL1

06/02 - 11/02

 

 

 

 

 

 

LCB

 

 

PPT

 

 

 

 

 

 

K01

 

 

T10-11(H109)

13/02 - 18/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/02 - 25/02

VLƯD

 

CHLC;          TB&TBTĐN;        KTL

 

 

 

TBĐ

 

 

 

H205

 

H102

 

 

 

H105

 

 

 

42KTNL2

06/02 - 11/02

 

 

 

 

 

 

LCB

 

PPT

 

 

 

 

 

 

 

K01

 

T2,3 (H505)

 

13/02 - 18/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/02 - 25/02

VLƯD

 

CHLC;          TB&TBTĐN;        KTL

 

 

 

TBĐ

 

 

 

H205

 

H102

 

 

 

H105

 

 

 

42KTNL3

06/02 - 11/02

 

 

 

 

 

 

LCB

 

PPT

 

 

 

 

 

 

 

K01

 

T2,3 (H505)

 

13/02 - 18/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/02 - 25/02

VLƯD

 

CHLC;          TB&TBTĐN;        KTL

 

 

 

TBĐ

 

 

 

H205

 

H102

 

 

 

H105

 

 

 

 

Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng hoặc tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng nếu cần

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu