Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ IV - HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 42

Năm học 2017 - 2018

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

42ĐTTT

07/08 - 12/08

 

 

 

 

 

 

 

TTHCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H506

 

 

14/08 - 19/08

 

CTMT(T8,9)
XLTHS(T10,11)

 

 

 

 

 

 

 

ATĐT(T8,9)
MMT(T10,11)

 

H403

 

 

 

 

 

 

 

H403

21/08 - 26/08

 

 

 

 

 

KTVXL(T8,9)
TBĐCVT(T10,11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H403

 

 

 

 

42CNTT

07/08 - 12/08

 

 

 

 

 

 

 

TTHCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H506

 

 

14/08 - 19/08

 

 

 

 

MMT&TT(T8,9)
PTTKHT(T10,11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H506

 

 

 

 

 

21/08 - 26/08

XLTHS

 

 

 

LR&BTMT(T8,9)
LTJava(T10,11)

 

 

 

 

 

H505

 

 

 

H405

 

 

 

 

 

42TĐH

07/08 - 12/08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/08 - 19/08

 

 

 

 

 

 

 

ĐLCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H505

 

 

21/08 - 26/08

 

TBĐ&ĐTTM

 

 

ĐKLTPLC(T8,9)
KTĐKTĐ(T10,11)

 

 

 

 

 

 

H301

 

 

H303

 

 

 

 

 

42CĐT

07/08 - 12/08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/08 - 19/08

 

RobotCN(T8,9)
VĐK(T10,11)

 

 

 

 

 

ĐLCM

 

 

 

H505

 

 

 

 

 

H505

 

 

21/08 - 26/08

 

KTDN(T8,9)
CNTLKN(T10,11)

 

 

ĐKLTPLC(T8,9)
KTĐKTĐ(T10,11)

 

 

 

 

 

 

H505

 

 

H303

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

42KTNL1

07/08 - 12/08

 

 

 

 

 

 

 

TTHCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H506

 

 

14/08 - 19/08

 

 

ĐHKK(T2,3)
BQMN(T4,5)

 

 

 

 

KTSấy

 

 

 

 

H505

 

 

 

 

H506

 

 

21/08 - 26/08

 

 

AnhCN

 

 

 

 

NLTĐ ĐC&ĐK(T8,9)
KTĐT(T10,11)

 

 

 

 

H505

 

 

 

 

H506

 

 

42KTNL2

07/08 - 12/08

 

 

 

 

 

 

 

TTHCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H506

 

 

14/08 - 19/08

 

 

ĐHKK(T2,3)
BQMN(T4,5)

 

 

 

 

KTSấy

 

 

 

 

H505

 

 

 

 

H506

 

 

21/08 - 26/08

 

 

AnhCN

 

 

 

 

NLTĐ ĐC&ĐK(T8,9)
KTĐT(T10,11)

 

 

 

 

H505

 

 

 

 

H506

 

 

42KTNL3

07/08 - 12/08

 

 

 

 

 

 

 

TTHCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H506

 

 

14/08 - 19/08

 

 

ĐHKK(T2,3)
BQMN(T4,5)

 

 

 

 

KTSấy

 

 

 

 

H505

 

 

 

 

H506

 

 

21/08 - 26/08

 

 

AnhCN

 

 

 

 

NLTĐ ĐC&ĐK(T8,9)
KTĐT(T10,11)

 

 

 

 

H505

 

 

 

 

H506

 

 

42ĐĐT1

07/08 - 12/08

 

 

 

 

 

 

KTTSL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H505

 

 

 

14/08 - 19/08

AnhCN

 

 

 

 

 

ĐLCM

 

 

 

H505

 

 

 

 

 

H505

 

 

 

21/08 - 26/08

 

 

 

 

 

 

KTAudio
Video
(T2,3)
TĐ Đ(T4,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H505

 

 

 

42ĐĐT2

07/08 - 12/08

 

 

 

 

 

 

 

KTTSL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H505

 

 

14/08 - 19/08

AnhCN

 

 

 

 

 

 

ĐLCM

 

 

H505

 

 

 

 

 

 

H505

 

 

21/08 - 26/08

 

 

 

 

 

 

 

KTAudio
Video
(T8,9)
TĐ Đ(T10,11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H506

 

 

 

Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng hoặc tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng nếu cần

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu