Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

THỜI KHÓA BIỂU

Từ ngày 23/08/2017 đến hết ngày 16/09/2017

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

 

 

44KTML1 (SV nhập học đợt 1)

 

 

 

Phòng:
H404, H406

Phòng:

Phòng: H501

Phòng: H301

Phòng: H504

Phòng:

Phòng:
Sân GDTC

Phòng:

Phòng: H504

Phòng:

TinĐC      (4)
Q.Tiến          Ca1
        
(7h35) _H404
P.Hạnh         Ca2
      
 (7h35) _H406

 

ĐCB         (4)

ĐCB          (4)

VKT           (4)

 

GDTC        (4)

 

T.AnhCB1  (2)

 

 

Du                 Ca2 

Cương          Ca1

Đ.Tân

 

Tiến

 

Quế             (7h35)

 

 

(7h35)

(13h20)

(7h35)

 

(7h35)

 

CSKTNL          (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Hùng        (9h20)

 

 

 

 

44KTML2 (SV nhập học đợt 2)

 

 

 

Phòng: H504

Phòng:Sân GDTC

Phòng: H405

Phòng: H405

Phòng: H501

Phòng: H501

Phòng:

Phòng: H504

Phòng:

Phòng: H504

CSKTNL          (4)

GDTC       (4)

TinĐC       (4)

TinĐC      (4)

ĐCB          (4)

ĐCB          (4)

 

VKT          (4)

 

T.AnhCB1  (3)

Đ.Hùng

Tiến

H.Nga           Ca1

T.Nhung       Ca2

Trung            Ca1

Trung            Ca2

 

Đ.Tân

 

Tâm       (12h30)

(7h35)

(13h20)

(7h35)

(13h20)

(7h35)

(13h20)

 

(13h20)

 

Pháp luật     (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tám       (15h05)

 

 

 

44KTML3 (SV nhập học đợt 2)

 

 

 

Phòng:

Phòng:
H405, H503

Phòng:

Phòng: H307

Phòng:

Phòng: H307

Phòng:

Phòng: H307

Phòng:Sân GDTC

Phòng:
H502, H301

 

TinĐC      (4)
Đ.Đức            Ca1
       (13h20)_H405
T.Hằng         Ca2
      
(13h20)_H503

 

Pháp luật     (3)

 

VKT           (4)

 

CSKTNL        (4)

GDTC         (4)

ĐCB       (4) Đ.Hà           Ca1
     (13h20)_H502
Du              Ca2
   
(13h20)_H301

 

 

Tám       (12h30)

 

Tòng

 

Đ.Hùng

D.Hồng

 

 

T.AnhCB1  (3)

 

(13h20)

 

(13h20)

(7h35)

 

 

Quế       (15h05)

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: -Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút.

                    - Thời gian học: + Từ 6h45phút (buổi sáng) hoặc từ 12h30phút (buổi chiều)

                                            + Từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h20phút (buổi chiều) đối với các buổi học có số giờ nhỏ hơn 6

                    - Từ ngày 04/09/2017 Môn CSKTNL của lớp 44TKML1; 44KTML2 cô Q.Hương sẽ dạy thay thầy Đ.Hùng; thầy B.Hùng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

 

 

44CĐ1 (SV nhập học đợt 1)

 

 

 

Phòng: H109

Phòng:

Phòng: H203

Phòng:

Phòng: H203

Phòng:

Phòng: H502

Phòng:
Sân GDTC

Phòng: H503

Phòng:

T.AnhCB1        (4)

 

ĐTCB        (4)

 

ĐTCB        (4)

 

ĐCB           (4)

GDTC        (4)

TinĐC        (4)

 

Tâm             (6h45)

 

Tuân

 

Tuân

 

Hiệu

D.Hồng

P.Tân

 

Pháp luật          (2)

 

(7h35)

 

(7h35)

 

(7h35)

(13h20)

(7h35)

 

T.Dũng      (10h10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44ĐTTT (SV nhập học đợt 1)

 

 

 

Phòng:
H109,H108

Phòng:

Phòng: H203

Phòng:

Phòng: H203

Phòng: H109

Phòng:

Phòng:
Sân GDTC

Phòng: H503

Phòng:

T.AnhCB1        (4)

 

ĐTCB       (4)

 

ĐTCB        (4)

Chính trị     (3)

 

GDTC        (4)

TinĐC        (4)

 

Tâm    (6h45)_H109

 

Tuân

 

Tuân

Sơn     

 

D.Hồng

P.Tân

 

Chính trị          (2)

 

(7h35)

 

(7h35)

  (13h20)

 

(13h20)

(7h35)

 

Sơn  (10h10)_H108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44CNTT (SV nhập học đợt 1)

 

 

 

Phòng:
H109,H108

Phòng:

Phòng: H503

Phòng:

Phòng:

Phòng: H109

Phòng:

Phòng:
Sân GDTC

Phòng: H503

Phòng:

T.AnhCB1        (4)

 

LTCB       (4)

 

 

Chính trị     (3)

 

GDTC       (4)

TinĐC        (4)

 

Tâm   (6h45)_H109

 

Duyên

 

 

Sơn     

 

D.Hồng

P.Tân

 

Chính trị          (2)

 

(7h35)

 

 

  (13h20)

 

(13h20)

(7h35)

 

Sơn  (10h10)_H108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: -Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút.

                    - Thời gian học: + Từ 6h45phút (buổi sáng) hoặc từ 12h30phút (buổi chiều)

                                            + Từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h20phút (buổi chiều) đối với các buổi học có số giờ nhỏ hơn 6

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

 

 

44Đ ĐT (SV nhập học đợt 2)

 

 

 

Phòng:
H104, H105

Phòng:

Phòng: H204

Phòng: H502

Phòng: H204

Phòng: H502

Phòng:
H404, H405

Phòng: H502

Phòng: H204

Phòng:
Sân GDTC

T.AnhCB1    (3)
N.Nhung          Ca1
         (7h35) _H104
M.Tuyết         Ca2
        (7h35) _H105
PL               (2)
P.Hồng    Ca1+Ca2
     
   (10h10)_H105

 

ĐTCB      (4)

ĐTCB       (4)

ĐCB          (4)

ĐCB          (4)

TinĐC      (4)
Q.Tiến         Ca1
      
(7h35) _H404
V.Hồng         Ca2
      
 (7h35) _H405

ĐTCB       (4)

ĐTCB       (4)

GDTC      (4)

 

V.Huy          Ca1

Luyến           Ca2

H.Ngọc         Ca 2

P.Oanh         Ca 1

Luyến            Ca2

V.Huy             Ca1

D.Hồng

 

(7h35)

(13h20)

(7h35)

(13h20)

13h20

(7h35)

13h20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44CĐ2 gồm: 44TĐH, 44CĐT, 44ĐCN (SV nhập học đợt 2)

 

 

Phòng:
H108, H109

Phòng:

Phòng: H401

Phòng:

Phòng: H502

Phòng:

Phòng:
H406

Phòng:

Phòng: H401

Phòng:
Sân GDTC

T.AnhCB1    (3)
Phúc           
         (7h35) _H108
PL               (2)
T.Dũng  
     
   (10h10)_H109

 

ĐTCB       (4)
Hoàng      
              
(7h35)

 

ĐCB         (4)
P.Oanh      
              
(7h35)

 

TinĐC      (4)
T.Hương     
                 
(7h35)

 

ĐTCB       (4)
Hoàng      
              
(7h35)

GDTC     (4)
D.Hồng
               
(13h20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: -Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút.

                    - Thời gian học: + Từ 6h45phút (buổi sáng) hoặc từ 12h30phút (buổi chiều)

                                            + Từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h20phút (buổi chiều) đối với các buổi học có số giờ nhỏ hơn 6

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

 

 

44ĐTTT (SV nhập học đợt 2)

 

 

 

Phòng: H108

Phòng:

Phòng: H203

Phòng:

Phòng: H203

Phòng: H109

Phòng: H406

Phòng:

Phòng:

Phòng:
Sân GDTC

T.AnhCB1        (3)

 

ĐTCB       (4)

 

ĐTCB       (4)

Chính trị      (3)

TinĐC        (4)

 

 

GDTC       (4)

Phúc          (7h35)

 

Tuân

 

Tuân

Sơn     

T.Hương

 

 

D.Hồng

Chính trị          (2)

 

(7h35)

 

(7h35)

  (13h20)

(7h35)

 

 

13h20

Sơn            (10h10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44CNTT (SV nhập học đợt 2)

 

 

 

Phòng: H108

Phòng:

Phòng: H503

Phòng:

Phòng:

Phòng: H109

Phòng: H406

Phòng:

Phòng:

Phòng:
Sân GDTC

T.AnhCB1        (3)

 

LTCB      (4)

 

 

Chính trị      (3)

TinĐC        (4)

 

 

GDTC       (4)

Phúc          (7h35)

 

Duyên

 

 

Sơn     

T.Hương

 

 

D.Hồng

Chính trị          (2)

 

(7h35)

 

 

  (13h20)

(7h35)

 

 

13h20

Sơn            (10h10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44ML (SV nhập học đợt 2)

 

 

 

Phòng: H502

Phòng:

Phòng: K03

Phòng:

Phòng: K02

Phòng:

Phòng:H109

Phòng:

Phòng: H109

Phòng:

ĐCB           (4)

 

KTNLCB       (4)

 

CKĐC       (4)

 

CKT           (4)

 

VKT           (4)

 

Đ.Hà

 

Hoa

 

X.Hòa

 

Hưng

 

Đ.Tân

 

(7h35)

 

(7h35)

 

(7h35)

 

(7h35)

 

(7h35)

 

 

Ghi chú: -Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút.

                    - Thời gian học: + Từ 6h45phút (buổi sáng) hoặc từ 12h30phút (buổi chiều)

                                            + Từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h20phút (buổi chiều) đối với các buổi học có số giờ nhỏ hơn 6

- Từ ngày 04/09/2017 Môn KTNLCB của lớp 44ML cô Q.Hương sẽ dạy thay cô Hoa


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu