Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

THỜI KHOÁ BIỂU HỆ CAO ĐẲNG KHOÁ 43 - HỌC KỲ II (Năm học 2016 – 2017)

Từ tuần  27(06/02/2017) đến hết tuần 41(20/05/2017)

I. Lớp học ổn định (cho nhóm học phần)

1.  Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông 

  • Lớp 43ĐTTT  

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

2

5 – 6

KTSO101

KTS

(2,2,0)

Nhật

H105

3

2 – 5

DIENTU206

TTĐTCB

(2,0,2)

Đ Tuấn

H203

5

2 – 4

TOAN102

Toán CC2

(3,3,0)

H104

6

2 – 3

VTHONG230

CSTTS

(2,2,0)

Nguyệt

H104

Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập: NNLCB, T.AnhCB2, GDTC2

2.  Ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt      

a. Lớp 43KTNL1

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

2

2 – 5 (ca 1)

8 – 11 (ca 2)

COKHI195

TT Hàn

(2,0,2)

Đ.Tân

K02

4

2 – 3 

NHIET101

NĐHKT

(2,2,0)

B.Hùng

H504

4 – 6

COHOC101

CHƯD

(3,3,0)

Hưng

H504

5

2 – 4

TOAN102

Toán CC2

(3,3,0)

N Hằng

H504

Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập: T.AnhCB2, NNLCB, GDTC2, VLƯD

b. Lớp 43KTNL2

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

2

11 – 12

NHIET101

NĐHKT

(2,2,0)

B Hùng

H505

3

10 – 12

TOAN102COHOC101

TOAN CC2

(3,3,0)

P Huy

H505

4

2 – 5 (ca 1)

8 – 11(ca 2)

COKHI195

TT Hàn

(2,0,2)

X Hoà

K02

5

10 – 12

COHOC101

CHƯD

(3,3,0)

Dự

H505

Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập: T.AnhCB2, NNLCB, GDTC2, VLƯD

c. Lớp 43KTNL3

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

2

8 – 9

NHIET101

NĐHKT

(2,2,0)

B.Hùng

H504

3

2 – 5 (ca 1)

8 – 11(ca 2)

COKHI195

TT Hàn

(2,0,2)

X.Hòa

K02

5

10 – 12

COHOC101

CHƯD

(3,3,0)

Đ Tân

H504

6

8 – 10

TOAN102

Toán CC2

(3,3,0)

H504

Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập: T.AnhCB2, NNLCB, GDTC2, VLƯD

3. Ngành Công nghệ thông tin

  • Lớp 43CNTT

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

2

2 – 5

KTS102

KTS

(3,2,1)

Duyên

H104

3

2 - 4

CNTT202

CSDL

(3,3,0)

P.Tân

H104

5

2 – 4

TOAN102

Toán CC2

(3,3,0)

H104

6

4 – 6

CNTT101

CTDL&GT

(3,3,0)

V.Hồng

H103

Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập: T.AnhCB2, VLĐC, GDTC2 

Học phần KTS

- Tuần 34 (27/03/2017):  tiết 4,5 học thực hành tại P.H402

- Từ tuần 35 (03/04/2017) học thực hành tại P.H402   

4. Ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

  • Lớp 43TĐH

​​​

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

2

8 – 11

KTSO203

KTS&VXL

(4,4,0)

Nhật

H103

3

2 – 3

COKHI130

CSCNCTM

(2,2,0)

Dự

H103

4

2 – 4

TOAN102

Toán CC2

(3,3,0)

H104

5

9 – 12

COKHI196

TTCK

(2,0,2)

X.Hòa

K02

6

2 – 5

DOLUONG201

KTĐLCB

(3,2,1)

Sáng

H102

Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập: T.AnhCB2, VLĐC, GDTC2

Học phần KTĐLCB

- Tuần 34 (27/03/2017):  tiết 4,5 học thực hành tại P.H501

- Từ tuần 35 (03/04/2017) học thực hành tại P.H501   

5. Ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử  

  • Lớp 43CĐT

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

2

2,3,4

DIENTU112

KTĐ ĐT

(3,3,0)

Ngọc

H103

3

2 – 3

COKHI130

CSCNCTM

(2,2,0)

Dự

H103

4

2 – 4

TOAN102

Toán CC2

(3,3,0)

H104

5

10 – 11

CNN161

CN Nhiệt

(2,2,0)

Vân

H403

6

2 – 5

DOLUONG201

KTĐLCB

(3,2,1)

Sáng

H102

Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập: T.AnhCB2, VLĐC, GDTC2

Học phần KTĐLCB

- Tuần 34 (27/03/2017):  tiết 4,5 học thực hành tại P.H501

- Từ tuần 35 (03/04/2017) học thực hành tại P.H501   

6.  Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

                       a. Lớp 43ĐĐT 1

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

2

7-9  (ca 1)

HOA101

Hoá ĐC

(2,1,1)

Thầy Công

H205

7 – 12 (ca 2)

DIENTU310

TK&MPMĐT

(3,0,3)

Hoàng

H302

3

1-3

TOAN102

Toán CC2

(3,3,0)

N Hằng

H504

4-6  (ca2) HOA101 Hoá ĐC (2,1,1) Thầy Công H 205

4

1 – 6 (ca1)

DIENTU310

TK&MPMĐT

(3,0,3)

Hoàng

H302

8 – 10

DIENTU102

CKĐT

(3,3,0)

Tuân

H307

5

8 – 9

KTSO103

KTS

(2,2,0)

P.Anh

H307

6

10 – 12

DIEN110

TBĐCN

(3,3,0)

Trung

H307

Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập: T.AnhCB2, VLƯD

Học phần Hoá ĐC

 - Tuần 33 (18/03/2017):  học thực hành tại P.H205

b. Lớp 43ĐĐT 2

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

2

2 - 4 (ca 1)

HOA101

Hoá ĐC

(2,1,1)

Thầy Công

H 205

10 - 12 (ca2) HOA101 Hoá ĐC (2,1,1) Thầy Công H 205

7 - 9

TOAN102

Toán CC2

(3,3,0)

H505

4

1 – 6 (ca 1)

DIENTU310

TK&MPMĐT

(3,0,3)

Tuân

H303

5

2 - 3

KTSO103

KTS

(2,2,0)

Đ Tuấn

H505

4 – 6

DIENTU102

CKĐT

(3,3,0)

Đ Nhung

H505

8 – 10

DIEN110

TBĐCN

(3,3,0)

Đ Hà

H108

6

1 – 6 (ca 2)

DIENTU310

TK&MPMĐT

(3,0,3)

Tuân

H303

Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập: T.AnhCB2, VLƯD 

Từ ngày 20/03/2017 môn TOAN2 cô P. Huy sẽ dạy thay cô Lê.

II. Lớp học độc lập ( cho từng học phần riêng biệt )

1.T.Anh102 - Tiếng Anh cơ bản2  (3,3,0)

Các lớp sẽ học học phần Tiếng Anh cơ bản2:

-  Lớp 43ĐTTT

- Lớp 43CNTT

-  Lớp 43KTNL1

-  Lớp 43KTNL2

-  Lớp 43KTNL3

- Lớp 43Đ ĐT1

- Lớp 43Đ ĐT2

- Lớp 43CĐT

-  Lớp 43TĐH

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Ghi chú

Lớp 1- AnhCB2-K43

( 01T.Anh102 )

N Nhung

6

1 – 3

H103

 

Lớp 2- AnhCB2-K43

( 02T.Anh102 )

H Hạnh

3

4 – 6

H103

Từ tuần 31 (06/03/2017) cô N Nhung dạy thay cô H Hạnh

Lớp 3- AnhCB2-K43

( 03T.Anh102 )

Quế

6

7 – 9

H307

 

Lớp 4- AnhCB2-K43

( 04T.Anh102 )

M.Tuyết

3

4 – 6

H505

 

Lớp 5- AnhCB2-K43

( 05T.Anh102 )

Quế

3

4 – 6

H504

 

Lớp 6- AnhCB2-K43

( 06T.Anh102 )

M.Tuyết

6

4 – 6

H504

 

Lớp 7- AnhCB2-K43

( 07T.Anh102 )

H Hạnh

6

4 – 6

H104

 

Lớp 8- AnhCB2-K43

( 08T.Anh102 )

M Hường

5

7 – 9

H505

 

Lớp 9- AnhCB2-K43

( 09T.Anh102 )

Tâm

5

7 – 9

H101

 

Lớp 10- AnhCB2-K43

(10T.Anh102 )

Phúc

5

7 – 9

H504

Từ tuần 31 (06/03/2017) cô Quế dạy thay cô Phúc

2. CTRI101 - Những nguyên lý cơ bản của CN Mac-Lênin (5,5,0)       

Các lớp sẽ học môn Những nguyên lý cơ bản:

-  Lớp 43KTNL1

-  Lớp 43KTNL2

-  Lớp 43KTNL3

- Lớp 43ĐTTT

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Ghi chú

Lớp 4- NNLCB-K43

(04.CTrị101)

Miên

5

5 – 6

H504

 

6

1 – 3

H504

 

Lớp 5- NNLCB-K43

(05.CTrị101)

T Thanh

2

8 – 10

H505

Từ tuần 34 (27/03/2017) thầy Sơn dạy thay cô Tuyết Thanh

3

8 – 9

H505

Lớp 6 -NNLCB-K43

(06.CTrị101)

Miên

2

10 – 12

H504

 

6

11 – 12

H504

 

Lớp 7 -NNLCB-K43

(07.CTrị101)

Sơn

2

2 – 4

H105

 

5

5 – 6

H104

 

3. GDTC102 - Giáo dục thể chất 2(1,0,1)      

Các lớp sẽ học môn Giáo dục thể chất 2:

-  Lớp 43KTNL1

- Lớp 43 KTNL2

- Lớp 43 KTNL3

- Lớp 43ĐTTT

- Lớp 43CNTT

- Lớp 43TĐH

- Lớp 43CĐT

 

 

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Ghi chú

Lớp 1- GDTC2-K43

(01.GDTC102)

Tiến

6

8 – 10

Sân 1

Từ tuần 31 (06/03/2017) cô D Hồng dạy thay thầy Tiến

Lớp 2- GDTC2-K43

(02.GDTC102)

D.Hồng

4

2 – 4

Sân 1

 

Lớp 3- GDTC2-K43

(03.GDTC102)

Tiến

3

2 – 4

Sân 1

 

Lớp 4- GDTC2-K43

(04.GDTC102)

D.Hồng

2

2 – 4

Sân 1

 

Lớp 5- GDTC2-K43

(05.GDTC102)

Tiến

6

2 – 4

Sân 2

 

4. VATLY101 - Vật lý đại cương (2,2,0)  

Các lớp sẽ học môn Vật lý đại cương:

Lớp 43CĐT

Lớp 43TĐH

Lớp 43CNTT

Lớp 43ĐĐT1

Lớp 43ĐĐT2

 

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Ghi chú

Lớp 5- VLĐC-K43

(05.VATLY101)

Lăng

5

5 – 6

H109

 

Lớp 6- VLĐC-K43

(06.VATLY101)

Thơm

4

5 – 6

H104

 

Lớp 7- VLĐC-K43

(07.VATLY101)

Lăng

5

10 - 11

H307

Từ tuần 38 (24/04/2017) thầy Đ Hải dạy thay thầy Lăng

Lớp 8- VLĐC-K43

(08.VATLY101)

Thơm

3

2 – 3

H505

 

5. VATLY102. Vật lý ứng dụng (2,1,1)  

Các lớp sẽ học môn Vật lý ứng dụng:

- Lớp 43KTNL1

- Lớp 43KTNL2

- Lớp 43KTNL3

 

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Ghi chú

Lớp 1-VLƯD-K43

(01.VATLY102)

Thơm

5

8 - 10

(ca 1)

H205

Học Thực hành  từ  ngày 13/03/2017 đến hết ngày 15/04/2017

3

9 – 11 

(ca 2)

H205

3

  8 – 10

H504

Học Lý thuyết  từ ngày 17/04/2017 đến hết ngày 20/05/2017

Lớp 2-VLƯD-K43

(02.VATLY102)

Đ Hải

6

2 – 4 

(ca 1)

H205

Học Thực hành  từ  ngày 06/02/2017 đến hết ngày 15/04/2017

8 – 10 

(ca 1)

H205

  8 – 10

H505

Học Lý thuyết  từ ngày 17/04/2017 đến hết ngày 20/05/2017

Lớp 3-VLƯD-K43

(03.VATLY102)

Đ Hải

4

2 – 4 

(ca 1)

H205

Học Thực hành  từ  ngày 06/02/2017 đến hết ngày 15/04/2017

8 – 10 

(ca 1)

H205

  8 – 10

H504

Học Lý thuyết  từ ngày 17/04/2017 đến hết ngày 20/05/2017

6. VLCN133 – Vật liệu công nghiệp (2,2,0)  

Các lớp sẽ học môn Vật liệu công nghiệp:

-  Lớp 43CĐT

 

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Ghi chú

Lớp 1- VLCN133-K43

(01.VLCN133)

Dự

5

8 - 9

H403

 

Lớp 2- VLCN133-K43

(01.VLCN133)

Vân

6

3 - 4

H103

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu