Thời khóa biểu các khóa
Thời khóa biểu lớp 43ĐCN từ 5/2 đến 10/3/2018 
Thời khóa biểu khóa 42, 43, 44 từ 29/1 đến 17/3/2018 
Lịch thi lần 1 học kỳ 5 - Hệ cao đẳng chính quy khóa 42 (đợt 3) 
Lịch thi lần 2 học kỳ 3 - Hệ cao đẳng khóa 43 
Lịch thi lần 2 học kỳ 5 - Hệ cao đẳng chính quy khóa 42 (đợt 1) 
Lịch thi lần 1 học kỳ 5 - Hệ cao đẳng chính quy khóa 42 (đợt 2) 
Thời khóa biểu hệ cao đẳng khóa 43 - Học kỳ 4 (từ 22/1/2018 đến 19/5/2018) 
Thời khóa biểu lớp 42KTML từ 15/1/2018 đến 27/1/2018 
Lịch thi lần 2 học kỳ 3 - Hệ cao đẳng nghề khóa 43 
Thông báo điều chỉnh lịch thi hệ Cao đẳng khóa 42, 43 
Thời khóa biểu các lớp khóa 42, 43 hệ Cao đẳng, Trung cấp từ 08/1/2018 đến 03/2/2018 
Lịch thi lần 2 học kỳ 1 - Hệ trung cấp khóa 44 
Lịch thi lần 2 học kỳ 1 - Hệ cao đẳng khóa 44 
Thời khóa biểu lớp 44ML hệ cao đẳng từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 27/01/2018 
Thời khóa biểu các lớp Khóa 44 hệ cao đẳng từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 27/01/2018 
Thời khóa biểu các lớp thứ 7 ngày 06/01/2018 
Thời khóa biểu lớp 42ĐĐT1, 42ĐĐT2, 42TĐH, 42CĐT tuần từ 25/12/2017 đến 06/01/2018 
Thời khóa biểu lớp 42KTNL1 tuần từ 25/12/2017 đến 20/01/2018 
Thời khóa biểu lớp 42KTML tuần từ 25/12/2017 đến 13/01/2018