Thời khóa biểu các khóa
TKB Trung tâm GDNN- GDTX từ 19/3 đến 12/5/2018 
Lịch thi lần 2 học kỳ 5 - khóa 42 và kỳ 3 - khóa 43 (bổ sung) 
TKB tại Trung tâm GDNN và GDTX từ 12/3 đến 09/6/2018 
TKB các lớp khóa 42, 43, 44 từ ngày 12/3 đến 07/4/2018 
Lịch thi lần 2 học kỳ 5 - Hệ cao đẳng chính quy khóa 42 (đợt 3) 
Lịch thi lần 1 học kỳ 6 - Hệ Cao đẳng nghề khóa 42 
Lịch thi lần 1 học kỳ 4 - Hệ TCCN khóa 43 
Lịch thi lần 2 học kỳ 5 - Hệ cao đẳng chính quy khóa 42 (đợt 2) 
Thời khóa biểu lớp 43ĐCN từ 5/2 đến 10/3/2018 
Thời khóa biểu khóa 42, 43, 44 từ 29/1 đến 17/3/2018 
Lịch thi lần 1 học kỳ 5 - Hệ cao đẳng chính quy khóa 42 (đợt 3) 
Lịch thi lần 2 học kỳ 3 - Hệ cao đẳng khóa 43 
Lịch thi lần 2 học kỳ 5 - Hệ cao đẳng chính quy khóa 42 (đợt 1) 
Lịch thi lần 1 học kỳ 5 - Hệ cao đẳng chính quy khóa 42 (đợt 2) 
Thời khóa biểu hệ cao đẳng khóa 43 - Học kỳ 4 (từ 22/1/2018 đến 19/5/2018) 
Thời khóa biểu lớp 42KTML từ 15/1/2018 đến 27/1/2018 
Lịch thi lần 2 học kỳ 3 - Hệ cao đẳng nghề khóa 43 
Thông báo điều chỉnh lịch thi hệ Cao đẳng khóa 42, 43 
Thời khóa biểu các lớp khóa 42, 43 hệ Cao đẳng, Trung cấp từ 08/1/2018 đến 03/2/2018