Thời khóa biểu các khóa
Thời khóa biểu các lớp thứ 7 ngày 30/09/2017 
Thời khóa biểu lớp 43ĐCN,43ML, 43KTML tuần từ 25/09/2017 đến 28/10/2017 
Thời khóa biểu các lớp khóa 44 tuần từ 18/09/2017 đến 14/10/2017 
Lịch thi lần 2 học kỳ 2 - hệ cao đẳng khóa 43 
Thời khóa biểu các lớp khóa 44 (SV nhập học đợt 2) tuần từ 4/09/2017 đến 16/09/2017 
Thời khóa biểu lớp 43KTNL1, 43KTNL2, 43KTNL3, 43TĐH, 43CĐT, 43ĐĐT1 tuần từ 4/92017 đến 16/12/2017 
Thời khóa biểu lớp 43ĐCN, 42KTML, 43ML, 43KTML tuần từ 4/09/2017 đến 23/09/2017 
Thời khóa biểu các lớp Khóa 44 từ ngày 23/08/2017 đến hết ngày 16/09/2017 
Thời khóa biểu các lớp Khóa 44 nhập học đợt 2 
Thời khóa biểu các lớp Khóa 44 nhập học đợt 1 
Lịch thi lần 2 học kỳ 2 - Hệ TCCN Khóa 43 
Lịch thi lần 2 học kỳ 2 - hệ Cao đẳng nghề khóa 43 
Lịch thi lần 2 học kỳ phụ hệ cao đẳng khóa 42, 43 
Lịch thi lần 2 học kỳ 4 - hệ Cao đẳng nghề khóa 42 (điều chỉnh) 
Thời khóa biểu lớp 42ĐTTT, 42CNTT từ 07/08/2017 đến 23/12/2017 
Thời khóa biểu lớp 42KTML tuần từ 07/08/2017 đến 02/09/2017 
Thông báo kế hoạch tổ chức học lại cho SV hệ CĐ K41 chưa đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp do còn học phần dưới 5 
Thời khóa biểu khóa 44 từ ngày 31/07 đến 19/08/2017 
Lịch thi lần 2 học kỳ 4 - hệ Cao đẳng nghề khóa 42