Thời khóa biểu các khóa
Thời khóa biểu lớp 42ĐTTT, 42CNTT từ 07/08/2017 đến 23/12/2017 
Thời khóa biểu lớp 42KTML tuần từ 07/08/2017 đến 02/09/2017 
Thông báo kế hoạch tổ chức học lại cho SV hệ CĐ K41 chưa đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp do còn học phần dưới 5 
Thời khóa biểu khóa 44 từ ngày 31/07 đến 19/08/2017 
Thời khóa biểu khóa 44 từ 24/7/2017 đến 19/8/2017 
Lịch thi lần 2 học kỳ 4 - hệ Cao đẳng nghề khóa 42 
Thời khóa biểu học kỳ phụ hệ cao đẳng khóa 42, 43 tuần từ 26/06/2017 
Lịch thi lần 2 học kỳ 4 - hệ cao đẳng chính quy khóa 42 
Thời khóa biểu hệ cao đẳng khóa 42 - học kỳ V (năm học 2017-2018) từ ngày 07/08/2017 đến 18/11/2017 
Thời khóa biểu hệ cao đẳng khóa 43 - học kỳ III (năm học 2017-2018) từ ngày 04/09/2017 đến 16/12/2017 
Lịch thi lần 2 học kỳ 6 - hệ cao đẳng khóa 41 năm học 2016-2017 
Lịch thi lần 1 học kỳ 6 hệ Cao đẳng Khóa 41 
Thời khóa biểu lớp 43ĐCN,43ML tuần từ 29/05/2017 đến 10/06/2017 
Lịch thi lần 1 học kỳ 4 - Hệ Cao đẳng chính quy Khóa 42 
Lịch thi lần 1 học kỳ 2 - Hệ cao đẳng chính quy khóa 43 
Lịch thi lần 1 học kỳ 2 - Hệ TCCN Khóa 43 
Lịch thi lần 1 học kỳ 2 - hệ Cao đẳng nghề khóa 43 
Thời khóa biểu lớp 41ĐĐT1, 41ĐĐT2, 41ĐĐT3, 41TĐH, 41KTNL tuần từ 15/05/2017 đến 03/06/2017 
Thời khóa biểu lớp 41ĐĐT1, 41ĐĐT2, 41ĐĐT3, 41KTNL, 41TĐH tuần từ 01/05/2017 đến 13/05/2017