Thời khóa biểu các khóa
Lịch thi lần 1 học kỳ 6 hệ Cao đẳng Khóa 41 
Thời khóa biểu lớp 43ĐCN,43ML tuần từ 29/05/2017 đến 10/06/2017 
Lịch thi lần 1 học kỳ 4 - Hệ Cao đẳng chính quy Khóa 42 
Lịch thi lần 1 học kỳ 2 - Hệ cao đẳng chính quy khóa 43 
Lịch thi lần 1 học kỳ 2 - Hệ TCCN Khóa 43 
Lịch thi lần 1 học kỳ 2 - hệ Cao đẳng nghề khóa 43 
Lịch thi lần 1 học kỳ 4 - hệ Cao đẳng nghề khóa 42 
Thời khóa biểu lớp 42KTML tuần từ 15/05/2017 đến 03/06/2017 
Thời khóa biểu lớp 41ĐĐT1, 41ĐĐT2, 41ĐĐT3, 41TĐH, 41KTNL tuần từ 15/05/2017 đến 03/06/2017 
Thời khóa biểu lớp 41ĐĐT1, 41ĐĐT2, 41ĐĐT3, 41KTNL, 41TĐH tuần từ 01/05/2017 đến 13/05/2017 
Thời khóa biểu thứ 7 ngày 22/04/2017 các lớp 
Thời khóa biểu lớp 43KTML tuần từ 24/04/2017 đến 20/05/2017 
Thời khóa biểu lớp 43ĐCN,43ML tuần từ 01/05/2017 đến 27/07/2017 
Lịch thi lần 2 học kỳ 6 hệ Cao đẳng nghề Khóa 41 
Lịch thi lần 2 học kỳ 4 - Hệ TCCN Khóa 42 
Thời khóa biểu lớp 41ĐTTT, 41THUD, 41CNTT tuần từ 10/04/2017 đến 03/06/2017 
Lịch thi lần 1 học kỳ 5 hệ Cao đẳng nghề Khóa 41 
Thời khóa biểu lớp 43ĐCN,43ML,43KTML tuần từ 27/03/2017 đến 29/04/2017 
Thời khóa biểu lớp 42KTML tuần từ 20/03/2017 đến 13/05/2017