Thời khóa biểu các khóa
Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu tại trường 
Thời khóa biểu lớp 43ĐCN,43ML,43KTML (điều chỉnh) tuần từ 06/03/2017 đến 01/04/2017 
Lịch thi lần 2 học kỳ 1 (đối với SV nhập học sau ngày 5/9) Hệ CĐ chính quy, CĐ nghề, TCCN Khóa 43 
Lịch thi lần 1 học kỳ 4 - Hệ TCCN Khóa 42 
Thời khóa biểu lớp 43ĐCN,43ML,43KTML tuần từ 06/03/2017 đến 01/04/2017 
Thời khóa biểu thứ 7 từ ngày 11/03/2017 đến 01/04/2017 các lớp 
Thông báo thay đổi giáo viên và thời khóa biểu các lớp 
Lịch thi lần 2 học kỳ 5 hệ cao đẳng chính quy khóa 41 
Thời khóa biểu lớp 41KTML tuần từ 20/02/2017 đến 08/04/2017 
Lịch thi lần 2 học kỳ 3 - hệ cao đẳng chính quy khóa 42 
Lịch thi lần 2 học kỳ 1 - thi lần 1 HK1(đối với HS nhập học sau ngày 5/9) - Hệ cao đẳng chính quy khóa 43 
Lịch thi lần 2 học kỳ 1 - thi lần 1 (đối với HS nhập học sau ngày 5/9) - Hệ TCCN khóa 43 
Lịch thi lần 2 học kỳ III - hệ Cao đẳng nghề khóa 42 
Lịch thi lần 2 học kỳ 1 - thi lần 1 HK1 (đối với HS nhập học sau ngày 5/9) - Hệ CĐ nghề khóa 43 
Lịch thi lần 2 học kỳ 5 hệ Cao đẳng nghề Khóa 41 
Lịch thi lần 1 học kỳ V - hệ cao đẳng chính quy khóa 41 (bổ sung) năm học 2016-2017 
Thời khóa biểu lớp 43ĐCN,43ML,43KTML tuần từ 06/02/2017 đến 04/03/2017 
Thời khóa biểu lớp 42ĐCN,42ML,42KTML tuần từ 06/02/2017 đến 18/03/2017 
Thời khóa biểu hệ cao đẳng khóa 43 - học kỳ II (năm học 2016-2017) từ ngày 06/02/2017 đến 20/05/2017