Thời khóa biểu các khóa
Thời khóa biểu lớp 43ĐCN, 43ML tuần từ 20/11/2017 đến 02/12/2017 
Thời khóa biểu lớp 42ĐĐT1, 42ĐĐT2, 42TĐH, 42CĐT từ 20/11/2017 đến 02/12/2017 
Lịch thi lần 2 HK4 - hệ cao đẳng chính quy K42 khoa Điện - Điện tử 
Thời khóa biểu lớp 42KTML tuần từ 13/11/2017 đến 25/11/2017 
Thời khóa biểu các lớp thứ 7 từ ngày 18/11/2017 đến ngày 02/12/2017 
Thời khóa biểu lớp 44KTML1, 44KTML2, 44KTML3, 44ML, 44Đ ĐT, 44CDD1, 44CDD2, 44CNTT tuần từ 13/11/2017 đến 02/12/2017 
Thời khóa biểu lớp 43KTML, 42KTNL2 tuần từ 13/11/2017 đến 02/12/2017 
Thời khóa biểu lớp 44KTML2, 44KTML3, 44ĐĐT tuần từ 30/10/2017 đến 11/11/2017 
Thời khóa biểu lớp 43ĐCN, 43ML, 43KTML tuần từ 30/10/2017 đến 11/11/2017 
Thời khóa biểu khóa 44 từ 16/10/2017 đến 11/112017 
Thời khóa biểu các lớp khóa 44 tuần từ 18/09/2017 đến 14/10/2017 
Lịch thi lần 2 học kỳ 2 - hệ cao đẳng khóa 43 
Thời khóa biểu các lớp khóa 44 (SV nhập học đợt 2) tuần từ 4/09/2017 đến 16/09/2017 
Thời khóa biểu lớp 43KTNL1, 43KTNL2, 43KTNL3, 43TĐH, 43CĐT, 43ĐĐT1 tuần từ 4/92017 đến 16/12/2017 
Thời khóa biểu các lớp Khóa 44 từ ngày 23/08/2017 đến hết ngày 16/09/2017 
Thời khóa biểu các lớp Khóa 44 nhập học đợt 2 
Thời khóa biểu các lớp Khóa 44 nhập học đợt 1 
Lịch thi lần 2 học kỳ 2 - Hệ TCCN Khóa 43 
Lịch thi lần 2 học kỳ 2 - hệ Cao đẳng nghề khóa 43