Tin mới nhất
 
Phòng công tác chính trị và quản lý sinh viên
Chức năng, nhiệm vụ: Giúp Hiệu trưởng các công việc cụ thể:
* Công tác chính trị:
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động chính trị-xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong toàn trường cho cán bộ công chức và sinh viên.
- Theo dõi và tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong viên chức và sinh viên.
 * Công tác quản lý sinh viên:
- Tổ chức tiếp nhận sinh viên trúng tuyển, giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên ra trường, chuyển trường, chuyển về địa phương.
- Quản lý nề nếp và kết quả học tập của sinh viên, lưu trữ hồ sơ đào tạo, cấp phát văn bằng chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thực hiện việc đánh giá, phân loại sinh viên theo quy chế. Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng kỷ luật trong sinh viên.
- Xây dựng các văn bản phục vụ công tác quản lý sinh viên. Phối hợp với các phòng, ban, khoa của nhà trường trong việc quản lý sinh viên. Quản lý hồ sơ sinh viên và thực hiện các chế độ chính sách, học bổng các loại với sinh viên.
- Quản lý sinh viên ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thực hiện các loại hình bảo hiểm cho sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: