Tin mới nhất
 
K THUT VIÊN SA CHA VÀ LP RÁP MÁY TÍNH
 
Các môn chung
Chính trị
Pháp luật
Giáo dục thể chất
Giáo dục quốc phòng
Tin học
Anh văn
 
Các môn cơ sở và môn chuyên môn
Kỹ thuật đo lường
Vật liệu linh kiện điện tử
Kỹ thuật mạch
Kỹ thuật số
Kỹ thuật vi xử lý
Kỹ thuật màn hình
Lý thuyết bảo trì hệ thống máy tính
Lý thuyết mạng
Lý thuyết nguồn
WORD
EXCEL
Power Point
Internet
Thực hành điện tử cơ bản
Thực hành mạng
Thực hành nguồn
Thực hành kỹ thuật số
Thực hành bảo trì hệ thống máy tính1
Thực hành bảo trì hệ thống máy tính2
Thực hành máy thu hình đen trắng
Thực hành máy thu hình màu
Autocad
Thiết kế mạch điện tử trên máy tính
Thực tập nâng cao
Thực tập tại cơ sở sản xuất

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: