Tin mới nhất
 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI
   KỲ THI TUYỂN SINH NĂM 2008
 
DANH SÁCH THÍ SINH HÀ NỘI TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1
 
Trang 9
 

Phòng
SBD
Ngành
Họ và tên
Phái
Ngày sinh
Đối Tượng
NHÓM ƯT
Khu vực
Điểm lý
Điểm Toán
Điểm hoá
Điểm tổng cộng
Chưa làm tròn
Đã làm tròn
0034
2346
01
Nguyễn Trí Nghĩa
0
211190
 
3
2NT
6.75
7.75
6.50
21.00
21.0
0034
2347
01
Nguyễn Bá Nghĩa
0
281090
06
2
2NT
4.50
7.50
5.50
17.50
17.5
0034
2356
01
Hoàng Đức Nghĩa
0
151090
 
3
2
7.75
6.75
6.25
20.75
21.0
0034
2357
01
Nguyễn Tuấn Nghĩa
1
251290
 
3
2NT
8.50
7.25
4.75
20.50
20.5
0034
2359
03
Hoàng Chí Nghĩa
0
221190
06
2
2NT
4.75
6.25
5.50
16.50
16.5
0034
2365
02
Nguyễn Tân Nghị
0
190490
 
3
2NT
4.50
6.50
6.50
17.50
17.5
0034
2368
01
Nguyễn Danh Ngọ
0
180890
 
3
2
7.50
7.75
7.00
22.25
22.5
0034
2374
01
Lê Văn Ngọc
0
190790
 
3
2
4.50
4.75
4.25
13.50
13.5
0034
2375
01
Nguyễn Đình Ngọc
0
011089
 
3
2NT
3.50
6.50
3.25
13.25
13.5
0035
2386
01
Nguyễn Văn Ngọc
0
260789
 
3
2
5.50
7.00
7.50
20.00
20.0
0035
2414
03
Cấn Hồng Nguyên
0
230590
 
3
2NT
4.75
1.50
2.50
8.75
9.0
0036
2427
01
Nguyễn Quang Nhã
0
100290
 
3
2NT
6.75
7.00
3.50
17.25
17.5
0036
2428
03
Nguyễn Thành Nhân
0
250490
 
3
3
6.50
7.50
2.50
16.50
16.5
0036
2447
01
Trịnh Thị Hương Nhu
1
160690
 
3
2NT
5.25
6.25
6.25
17.75
18.0
0036
2449
03
Lê Hồng Nhung
1
180590
 
3
3
7.25
8.75
3.50
19.50
19.5
0036
2461
01
Nguyễn Văn Ninh
0
150290
 
3
2NT
8.25
6.50
7.75
22.50
22.5
0036
2464
01
Nguyễn Văn Ninh
0
200190
 
3
2NT
4.75
5.75
6.75
17.25
17.5
0037
2468
02
Nguyễn Hải Ninh
0
240589
 
3
2NT
3.75
2.50
3.00
9.25
9.5
0037
2475
01
Giang Văn Nội
0
111190
 
3
2NT
4.75
3.25
5.50
13.50
13.5
0037
2484
02
Nguyễn Duy Phái
0
041289
 
3
2NT
7.25
7.75
5.50
20.50
20.5
0037
2507
03
Ngô Hồng Phong
0
140590
 
3
3
3.75
2.75
8.50
15.00
15.0
0037
2508
01
Lê Quý Phong
0
100590
 
3
3
5.25
4.00
5.50
14.75
15.0
0038
2511
01
Nguyễn Hồng Phong
0
090890
 
3
2
3.50
8.00
7.75
19.25
19.5
0038
2516
03
Vương Văn Phong
0
210890
 
3
2NT
3.50
3.25
4.50
11.25
11.5
0038
2534
01
Nguyễn Quang Phú
0
221090
 
3
2NT
7.50
7.25
6.50
21.25
21.5
0038
2536
01
Lê Tuấn Phú
0
260490
 
3
2NT
6.25
5.00
4.75
16.00
16.0
0038
2537
02
Nguyễn Văn Phú
0
201190
 
3
2NT
4.25
6.75
3.25
14.25
14.5
0038
2540
01
Lê Quý Phú
0
210189
 
3
2
3.50
6.25
5.50
15.25
15.5
0038
2543
02
Trần Minh Phú
0
290789
06
2
2
7.00
8.25
6.75
22.00
22.0
0038
2546
01
Nguyễn Văn Phú
0
030889
 
3
2
5.75
6.75
3.00
15.50
15.5
0038
2552
01
Đặng Đức Phúc
0
230389
 
3
3
6.75
4.00
4.50
15.25
15.5
0039
2557
01
Nguyễn Văn Phúc
0
241189
 
3
2NT
6.50
6.75
5.50
18.75
19.0
0039
2564
03
Phạm Sơn Phúc
0
070990
 
3
2NT
3.75
2.00
3.50
9.25
9.5
0039
2570
02
Trần Xuân Phương
0
180790
 
3
2
3.75
3.50
5.50
12.75
13.0
0039
2571
01
Vũ Mạnh Phương
0
180290
 
3
3
6.50
3.00
5.75
15.25
15.5
0039
2573
01
Cấn Đặng Phương
0
200889
 
3
2NT
5.00
7.75
4.75
17.50
17.5
0039
2583
02
Lê Ngọc Phương
0
280789
 
3
3
7.50
6.00
5.25
18.75
19.0
0039
2592
01
Nguyễn Văn Phương
0
091290
 
3
2
6.00
5.50
4.50
16.00
16.0
0039
2593
01
Vũ Thị Mai Phương
1
060488
 
3
2NT
6.00
4.75
4.50
15.25
15.5
0040
2605
01
Nguyễn Thị Phượng
1
250189
 
3
2NT
6.50
7.00
5.25
18.75
19.0
0040
2606
01
Vương Thị Phượng
1
250890
 
3
2
6.75
6.75
4.75
18.25
18.5
0040
2613
01
Cấn Văn Quang
0
200290
 
3
2NT
6.75
5.75
7.00
19.50
19.5
0040
2614
01
Nguyễn Huy Quang
0
160790
 
3
3
3.50
1.75
8.50
13.75
14.0
0040
2617
01
Nguyễn Ngọc Quang
0
291189
 
3
2
7.00
8.25
8.25
23.50
23.5


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: