Tin mới nhất
 

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH
 

 

 

 

BIỂU TỔNG HỢP

 

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng  

Năm học 2012-2013  

(Kèm theo công văn số 7735 /BGDĐT-KHTC ngày 14  tháng 11 năm 2012  

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)  

- Hình thức công khai: Trên trang thông tin điện tử của Trường và công khai tại Trường

- Địa chỉ website: http://dtdl.edu.vn

 

TT

Thông tin

Đơn vị

Số lượng

1

Số ngành trường đang đào tạo

Ngành

5

2

Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra

Ngành

4

3

Diện tích đất của trường

Ha

1.4

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo:

 

m2

9.394

4.1

Diện tích phòng học các loại

 

m2

3.272

4.2

Diện tích thư viện

 

m2

170

4.3

Diện tích phòng thí nghiệm

 

m2

197

4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

 

m2

2.155

5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

 

m2

3.600

6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn:

Người

79

6.1

Giáo sư

Người

 

6.2

Phó giáo sư

 Người

 

6.3

TSKH, tiến sỹ

 Người

 

6.4

Thạc sỹ

Người

47

6.5

Cử nhân

Người

31

7

Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy:

Người

2761

7.1

Nghiên cứu sinh

 

 

7.2

Học viên cao học

 

 

7.3

Đại học

 

 

7.4

Cao đẳng

Người

1958

7.5

Trung cấp chuyên nghiệp

Người

803

8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%

59,49

9

Mức học phí hệ chính quy năm 2012-2013:

Tr. đồng/năm

 

9.1

Tiến sỹ

 

 

9.2

Thạc sỹ

 

 

9.3

Đại học

 

 

9.4

Cao đẳng

 

 

 

Hệ A theo niên chế

3

379 SV

 

Hệ B theo niên chế

3,8

645 SV

 

Hệ A theo tín chỉ

3,2

272 SV

 

Hệ B theo tín chỉ

4,2

432 SV

9.5

Đào tạo chính quy theo chương trình khác

 

 

9.5.1

Cao đẳng liên thông

 

 

 

Hệ A

3

108 SV

 

Hệ B

3,8

121 SV

9.5.2

Trung cấp chuyên nghiệp

 

 

 

Hệ A

2,7

221 HS

 

Hệ B

3,4

285 HS

9.5.3

Cao đẳng nghề

 

 

 

Hệ A

4

27 SV

 

Hệ B

5

44 SV

10

Tổng thu năm 2012

Tỷ đồng

 

10.1

Từ ngân sách

15.027

 

10.2

Từ học phí, lệ phí

8.299

 

10.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

 

 

10.4

Từ nguồn khác

1.26

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu