TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, HƯỚNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

 

Liên hệ

Thông tin liên hệ  

- Địa chỉ: K110

- Số máy lẻ: (024)3767 3896, số máy lẻ 104

 

Lãnh đạo Trung tâm
Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm: Thạc sỹ Phạm Thị Ánh Hồng

     Điện thoại:  0915.113.229

 

 Đội ngũ cán bộ, giáo viên

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Phạm Thị Ánh Hồng

1973

Giám đốc TT

Thạc  sỹ

02

Nguyễn Thị Thu Hà

1979

Nhân viên

Thạc sỹ

03

Nguyễn Hồng Hạnh

1985

Giảng viên

Thạc sỹ

04

Nguyễn Đức Thắng

1970

Giáo viên

Cử nhân

 

Nhiệm vụ chính 

Trung tâm đào tạo, hướng nghiệp và phát triển công nghệ tổ chức thực hiện các loại hình đào tạo, liên kết ngắn hạn và dài hạn theo quy định của Nhà trường, của ngành. Đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức kỷ luật cao, tác phong công nghiệp, lao động tích cực và hiệu quả, lương tâm nghề nghiệp và sức khoẻ tốt nhằm phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 

- Tổ chức thực hiện các loại hình đào tạo liên kết ngắn hạn và dài hạn theo quy định của Nhà trường, của ngành. Đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức kỹ năng nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức kỷ luật cao, tác phong công nghiệp, lao động tích cực, hiệu quả, lương tâm nghề nghiệp và sức khoẻ tốt nhằm phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 

- Tận dụng và phát huy tối đa việc sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất của Nhà trường để duy trì và phát triển mô hình đào tạo liêu kết.

 

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ, xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực đào tạo và phục vụ đào tạo theo quy định của pháp luật.

 

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân phát triển công nghệ theo các ngành nghề đào tạo của nhà trường theo quy định của pháp luật. 

 

- Tổ chức hướng nghiệp, hỗ trợ thực tập sản xuất cho học sinh, sinh viên trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp.

 

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo về giáo dục – đào tạo trong và ngoài nước.

 

Hoạt động đào tạo

 

Đào tạo ngắn hạn

 

Đào tạo liên thông đại học

 

Hướng nghiệp, việc làm