TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, HƯỚNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

 

Liên hệ

Thông tin liên hệ  

- Địa chỉ: K110

- Số điện thoại riêng: 043. 7679.338

- Số máy lẻ: 043.7673896 (104)

 

Lãnh đạo Trung tâm
Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm: Thạc sỹ Phạm Thị Ánh Hồng

     Điện thoại:  0915.113.229

 

 Đội ngũ cán bộ, giáo viên

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Phạm Thị Ánh Hồng

1973

Phó Giám đốc phụ trách

Thạc  sỹ

02

Nguyễn Đức Thắng

1970

Giáo viên

Cử nhân

03

Nguyễn Thị Thu Hà

1979

Nhân viên

Thạc sỹ

04

Nguyễn Hồng Hạnh

1985

Giảng viên

Thạc sỹ

 

Nhiệm vụ chính 

Trung tâm đào tạo, hướng nghiệp và phát triển công nghệ tổ chức thực hiện các loại hình đào tạo, liên kết ngắn hạn và dài hạn theo quy định của Nhà trường, của ngành. Đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức kỷ luật cao, tác phong công nghiệp, lao động tích cực và hiệu quả, lương tâm nghề nghiệp và sức khoẻ tốt nhằm phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Xem chi tiết >>>

 

Hoạt động đào tạo

 

Đào tạo ngắn hạn

 

Đào tạo liên thông đại học

 

Hướng nghiệp, việc làm