TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ  VIỆN

 

 

Liên hệ

Thông tin liên hệ:

- Bộ phận quản trị Mạng và Website: phòng 301 khu nhà

+ Số điện thoại: (0243) 7673896;     Số lẻ 117

- Bộ phận Thư viện: phòng 302 khu nhà B

+ Số điện thoại: (0243) 7673896;     Số lẻ 111

- Email: tttv@dtdl.edu.vn

 

 Lãnh đạo Trung tâm

- Giám đốc: Th.S Phạm Thị Minh Nguyệt

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Phạm Thị Minh Nguyệt

1977

Giám đốc Trung tâm

Thạc sỹ

02 Lê Việt Cường 1988 Chuyên viên Thạc sỹ

03

Nguyễn Thị Thanh

1979

Thư viện viên

Cử nhân

 

       

 

Chức năng

Trung tâm Thông tin - Thư viện có chức năng thực hiện các nhiệm vụ về  công tác thông tin, truyền thông, khai thác sử dụng các loại hình thông tin, tài liệu và thư viện phục vụ hoạt động quản lý, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

 

Nhiệm vụ

Công tác quản trị mạng thông tin nội bộ và cổng thông tin điện tử

- Quản lý, vận hành, bảo trì và phát triển cơ sở hạ tầng mạng máy tính cục bộ của Trường;

- Quản trị người dùng trên mạng, giám sát việc khai thác mạng. Tổ chức, lưu trữ hệ thống thông tin trên mạng nội bộ, đảm bảo việc khai thác thông tin trên mạng đạt hiệu quả và an toàn;

- Phòng chống virus và ngăn chặn các nguy cơ mất thông tin từ trong Mạng LAN và từ mạng Internet, đảm bảo yếu tố bảo mật thông tin;

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới để phát triển các dịch vụ, các ứng dụng phần mềm trên hệ thống mạng của trường;

- Xây dựng, tổ chức, quản lý và phát triển cổng thông tin điện tử của trường, xây dựng và phát triển hệ thống thông tin tích hợp, E-mail, E-learning, các giáo trình điện tử và các học liệu mở, từng bước xây dựng thư viện điện tử của trường;

- Chủ động tổ chức, tìm kiếm, biên tập và cập nhật lên Website các thông tin phục vụ hoạt động của Nhà trường. Lưu trữ các thông tin tư liệu về các hoạt động của Nhà trường;

- Hỗ trợ các đơn vị và cá nhân trong Trường về công tác khai thác thông tin trên hệ thống mạng máy tính, Internet. Tổ chức tập huấn về khai thác thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin;

- Nghiên cứu và tham mưu cho Hiệu trưởng các vấn đề liên quan để phát triển hệ thống mạng thông tin nội bộ và cổng thông tin điện tử;

- Hỗ trợ vận hành, bảo trì hệ thống máy tính phục vụ công tác quản lý tại các Phòng chức năng và văn phòng làm việc của các Khoa;

- Tổ chức sửa chữa, bảo trì hệ thống máy tính ở các phòng, khoa, trung tâm, Ban Giám hiệu và máy tính phục vụ công tác quản lý của các đơn vị đào tạo; quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng, duy trì hoạt động hệ thống Internet toàn trường;

- Thiết kế, in ấn tài liệu phục vụ hoạt động chung của Nhà trường và in ấn học liệu phục vụ người học.

  • Tổng hợp báo cáo thực trạng thiết bị, tình hình hoạt động của hệ thống mạng thông tin, báo cáo tình hình khai thác và sử dụng mạng của người dùng;
    • Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao theo quy định của Pháp luật hiện hành;
    • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Quyết định.

 

Công tác thông tin, thư viện

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc thiết kế và lập kế hoạch phát triển thư viện. Xây dựng nội quy quản lý thư viện trình Hiệu trưởng quyết định;

- Nghiên cứu, đề xuất các ý kiến và phương án xây dựng, củng cố và phát triển thông tin, thư viện nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên của trường;

- Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong và ngoài nước đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường; quản lý các tài liệu do Nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của cán bộ giảng viên, sinh viên, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của Nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;

- Tổ chức các hoạt động giới thiệu sách mới và các hoạt động thông tin tư liệu khác tạo điều kiện cho bạn đọc khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn thông tin; phụ trách liên hệ in ấn các loại sách giáo trình tham khảo của Trường; trực tiếp mua sắm tài liệu (sách, báo, tạp chí, và các tài liệu khoa học khác) cho thư viện phù hợp với yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của các Khoa, Bộ môn, trên cơ sở kế hoạch đã duyệt và nguồn tài chính được phân bổ;

- Tổ chức phục vụ cán bộ, giảng viên, sinh viên, hướng dẫn bạn đọc mượn giáo trình, sách báo và tài liệu tham khảo khác; tổ chức các hội thảo, tọa đàm cung cấp thông tin nghề nghiệp, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên;

- Được quyền thực hiện các phương thức giao dịch (đọc tại chỗ, cho mượn về nhà…) phù hợp với từng đối tượng sử dụng thư viện; thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin, sao chép tài liệu và sử dụng hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật và các quy định của Hiệu trưởng;

- Quản lý, sử dụng hiệu quả các tài sản được giao bao gồm toàn bộ các trang thiết bị, hệ thống giáo trình, sách báo và các tài liệu tham khảo khác; kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, tài sản khác của thư viện theo quy định hiện hành;

- Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ: kiểm tra, phân loại, biên mục tài liệu, làm thư mục… theo đúng các quy định về công tác thông tin, thư viện. Xây dựng hệ thống tra cứu, tìm và truy cập thông tin;

- Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật;

- Thực hiện báo cáo định kỳ, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện với Hiệu trưởng;

- Ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác; thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

Thành tích 

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

2016

Quyết định số 4161/QĐ-UBND ngày 01/8/2016

Tập thể lao động xuất sắc năm học 2015 - 2016

UBND Thành phố Hà Nội

02 2016 Quyết định số 4161/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016" cho ông Lê Việt Cường UBND Thành phố Hà Nội
03 2020 Quyết định 3932/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 Bằng khen cá nhân có thành tích XS trong phong trào TĐYN GĐ 2015-2020 cho ông Lê Việt Cường UBND Thành phố Hà Nội