Ban Giám Hiệu

Ban Giám Hiệu

Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Giám hiệu:

Tổ chức xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường.

Trình UBND Thành phố duyệt văn bản kế hoạch dài hạn và hàng năm của trường, trình duyệt dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính đã được UBND Thành phố và Sở Tài chính phê duyệt. Quản lý tài chính, tài sản thiết bị; quyết định sử dụng các nguồn vốn vào công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển Nhà trường.

Tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà trường

Quản lý toàn diện giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên. Quyết định bổ nhiệm các chức vụ từ trưởng khoa, trưởng phòng hoặc tương đương trở xuống. Thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền trong tuyển dụng giảng viên, cán bộ, nhân viên và ký kết hợp đồng lao động theo quy định của Pháp luật.

Khai thác, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo, phát triển trường đảm bảo chất lượng, hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh.

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc quản lý tài chính, tài sản quy định tại điều lệ trường Cao đẳng và các quy định của nhà nước về lao động – tiền lương, tiền công, học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, các chế độ chính sách đối với giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học của trường.

Quyết định mức chi phí quản lý, nghiệp vụ trong phạm vi nguồn tài chính được sử dụng theo nội dung và hiệu quả công việc quy định tại Điều lệ trường Cao đẳng.

Tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ, sản xuất và cung ứng dịch vụ, liên kết hợp đồng, hợp tác với các tổ chức và cá nhân có đủ tư cách pháp nhân, nhận tài trợ và tiếp nhận tài trợ của nước ngoài theo quy định của pháp luật để bổ sung kinh phí hoạt động và đầu tư phát triển Nhà trường.

Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng bộ trong nhà trường. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng và đoàn thể như: Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (ĐTNCSHCM), Hội sinh viên…trong các hoạt động của Nhà trường.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Giám Hiệu:

1. Tiến Sỹ Trần Xuân Ngọc – Hiệu trưởng

– Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, các cơ quan quản lý nhà nước về chuyên môn, chính quyền địa phương về hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật.  Là Chủ tài khoản của Trường.

– Phụ trách chung các công việc, các đơn vị trong toàn Trường; giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực của Phó Hiệu trưởng khi thấy cần thiết.

– Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Tổ chức cán bộ; kế hoạch tài chính; tuyển sinh, xây dựng cơ bản, cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp; cơ sở vật chất; an ninh, chính trị nội bộ; kế hoạch phát triển Nhà trường hàng năm và dài hạn; công tác quân sự địa phương.

– Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Tài chính – Kế toán,  Phòng Quản trị, Khoa CNTT.

– Đảm nhiệm các vị trí: Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh; Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức, lao động; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng NCKH – SKKN; Chủ tịch Hội đồng đánh giá viên chức; Chủ tịch Hội đồng xét nâng lương, phụ cấp cho viên chức, người lao động và phụ trách các hội đồng, ban theo chuyên đề khác trong lĩnh vực phụ trách.

2. Thạc sỹ Nguyễn Thị Hằng Nga – Phó Hiệu trưởng

– Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm các công tác: Đào tạo, nghiên cứu khoa học; xây dựng, chỉnh lý chương trình đào tạo; kế hoạch và hồ sơ mở nghề; công tác quản lý trang thiết bị, vật tư, dụng cụ dạy học và trang thiết bí làm việc trong Nhà trường. Chủ trì các lễ khai giảng.

– Uỷ quyền: Ký các KH đào tạo, NCKH, xác nhận kết quả học tập; xác nhận văn bằng, chứng chỉ cho học sinh, sinh viên, học viên và cựu HSSV các hệ đào tạo của Trường; ký duyệt chương trình môn học, mô đun giảng dạy, ký duyệt cho HSSV nghỉ học tạm thời, cho HSSV bảo lưu kết quả, trở lại học tập; ký duyệt danh sách, trích ngang của HSSV; ký duyệt công nhận, chuyển đổi kết quả học tập; ký các kế hoạch kiểm kê, thanh lý, tiêu hủy tài sản; ký duyệt kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học của các khoa; ký các kế hoạch, báo cáo liên quan tới mảng công tác phụ trách và ký thay Hiệu trưởng các văn bản của Trường có nội dung trong phạm vi trách nhiệm được phân công hoặc được ủy quyền.

– Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo, Khoa Điện tử – Viễn Thông, Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh, Khoa Điện  – Tự động hóa.

– Đảm nhiệm vị trí: Chủ tịch Hội đồng thi, xét công nhận tốt nghiệp cho HSSV; Chủ tịch Hội đồng xét cảnh báo kết quả học tập cho HSSV; Chủ tịch Hội đồng kiểm kê, thanh lý, tiêu hủy tài sản; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng tuyển sinh; Phó Chủ tịch Hội đồng NCKH – SKKN; Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá viên chức; Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức, lao động và phụ trách các hội đồng, ban theo chuyên đề khác trong lĩnh vực được giao phụ trách.

– Biên chế chấm công và sinh hoạt tại Phòng Đào tạo.

3. Thạc sỹ Nguyễn Thị Tuyết Thanh – Phó Hiệu trưởng

– Kiêm nhiệm Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.

– Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm các công tác: Công tác học sinh sinh viên; kiểm định chất lượng; thông tin – thư viện; công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý; hành chính; y tế, chăm sóc sức khỏe; công tác giáo dục quốc phòng, an ninh của HSSV; PCCC và các hoạt động đoàn thể. Chủ trì các lễ bế giảng.

– Uỷ quyền: Ký duyệt chấm công, trợ cấp ăn trưa, nghỉ bù, nghỉ phép cho viên chức, người lao động (trừ viên chức quản lý cấp trưởng các đơn vị); ký các quyết định, khen thưởng, kỷ luật HSSV, quyết định cho HSSV được hưởng học bổng, chế độ chính sách; ký cho phép các đơn vị, cá nhân VCLĐ làm việc ngoài giờ, mang tài sản, thiết bị ra vào cơ quan; ký các kế hoạch, báo cáo liên quan tới mảng công tác phụ trách và ký thay Hiệu trưởng các văn bản của trường có nội dung trong phạm vi trách nhiệm được phân công hoặc được ủy quyền.

– Phụ trách các đơn vị: Phòng Công tác HSSV, Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra, Trung tâm Thông tin – Thư viện, Khoa Giáo dục đại cương.

– Đảm nhiệm vị trí: Chủ tịch Hội đồng khen thưởng, kỷ luật HSSV; Chủ tịch Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập; Chủ tịch Hội đồng xét miễn giảm học phí và chế độ chính sách cho người học; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng đánh giá viên chức; Phó chủ tịch HĐTS; Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức, lao động và phụ trách các hội đồng, ban theo chuyên đề khác trong lĩnh vực được giao phụ trách. Là Người phát ngôn của Nhà trường.

– Biên chế chấm công và sinh hoạt tại Phòng Tổ chức – Hành chính.