Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông

Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông

Liên hệ

Thông tin liên hệ:

– Địa chỉ: phòng 401 khu nhà B 

– Số điện thoại: (0243) 7673896;     Số lẻ 115 

– Email: cntt@dtdl.edu.vn

 

Lãnh đạo Khoa 

– Trưởng Khoa: Thạc sỹ Phạm Trường Sinh

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên

 

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Trình độ
01 Phạm Trường Sinh 1978 Trưởng Khoa CNTT Thạc sỹ
02 Phùng Thị Nguyên Hạnh 1976 Trưởng tổ bộ môn Công nghệ phần mềm Thạc sỹ
03 Đinh Thúy Duyên 1973 Giảng viên Thạc sỹ
04 Lê Thị Vân Hồng 1979 Giảng viên Thạc sỹ
05 Nguyễn Thị Thanh Hương 1980 Giảng viên Thạc sỹ
06 Bùi Vĩnh Chính 1981 Giảng viên Thạc sỹ
07 Lê Hồng Thanh 1978 Giảng Viên Thạc sỹ
08 Nguyễn Quang Tiến 1979 Giảng Viên Kỹ sư
09 Nguyễn Đức Hiếu 2001 Kỹ thuật viên Kỹ sư thực hành

Nhiệm vụ

1. Lập kế hoạch giảng dạy, học tập,tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa, bộ môn được giao quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.

2. Quản lý trực tiếp giảng viên, nhân viên và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân công của Hiệu trưởng.

3. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. Quản lý toàn bộ tài sản được Nhà trường giao.

4. Chỉ đạo các bộ môn trực thuộc khoa xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy bộ môn, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác.

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa.

6. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa.

7. Tổ chức đánh giá viên chức quản lý, giảng viên, viên chức, lao động trong khoa và tham gia đánh giá viên chức quản lý trong Trường theo quy định.

8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao theo quy định của Pháp luật hiện hành.

9. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

10. Tổ chức đào tạo các ngành:

– Công nghệ thông tin

– Quản trị mạng máy tính

– Thiết kế đồ họa

– Thiết kế trang Web

– Các mã ngành đào tạo thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin

Các bộ môn trực thuộc

1. Tổ bộ môn Công nghệ phần mềm:

– ThS. Phùng Thị Nguyên Hạnh (Trưởng tổ bộ môn)

– ThS. Đinh Thúy Duyên

– ThS. Lê Thị Vân Hồng

– ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

– ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung

2. Tổ bộ môn Khoa học máy tính:

– ThS. Phạm Trường Sinh         

– ThS. Bùi Vĩnh Chính        

– ThS. Lê Hồng Thanh 

– KS. Nguyễn Quang Tiến 

 

Cơ sở vật chất

Đáp ứng nhu cầu đào tạo cho các ngành đào tạo thuộc khoa và các khoa liên quan

Bao gồm:  

04 phòng thực hành máy tính, trong đó:

– 01 phòng thực hành Internet

– 01 phòng thực hành Multimedia

– 01 phòng thực hành Mạng và Bảo trì máy tính

– 01 phòng thực hành Thiết kế đồ họa và Media

 

Thành tích

TT NĂM KHEN THƯỞNG SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CẤP KHEN
01 2013 Quyết định số 5322/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 Cờ thi đua xuất sắc năm học 2011 – 2012 UBND Thành phố Hà Nội
02 2015 Quyết định số 3496/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 Tập thể lao động xuất sắc năm học 2014 – 2015 UBND Thành phố Hà Nội
03 2016 Quyết định số 1307/QĐ-SGD&ĐT ngày 24/3/2016 Giấy khen GV đạt giải trong Hội thi GVDG cấp TP cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương; Phạm Thị Thanh Tân. Sở Giáo dục
04 2016 Quyết định số 372/QĐ-HĐKH,SK ngày 13/6/2016 Công nhận đề tài NCKH/SKKN cho bà Đinh Thúy Duyên UBND Thành phố Hà Nội
05 2016 Quyết định số 4161/QĐ-UBND, ngày 01/8/2016 Bằng khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016″ cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương UBND Thành phố Hà Nội