CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

 

 

 

Đơn vị

 

 

Họ tên

 

 

Chức vụ

 

 

Địa chỉ, Điện thoại

 

 Phòng Tổ chức – Hành chính

 ThS. Nguyễn T.Tuyết Thanh

 Trưởng phòng

 Địa chỉ: B 103

 Điện thoại: (0243)     7673896, Số lẻ: 116

 

 Phòng Quản trị

 

 KS. Lại Đức Thanh

 Phó phụ trách phòng

 Địa chỉ: K 202

 Điện thoại: (0243)   7673896, Số lẻ: 105

 

 

 

 

 

 Phòng Đào tạo

 TS. Nguyễn Đăng Lăng

 

 Phó phụ trách phòng

 

 Địa chỉ: B 202

 Điện thoại: (0243)   7673896, Số lẻ: 118

 

 

 

 

 Phòng Công tác học sinh, sinh viên

 

 ThS. Nguyễn Phương Anh  Trưởng phòng

 Địa chỉ: B 102

 Điện thoại: (0243)   7673896, Số lẻ: 112

 CN. Nguyễn Đức Thắng Trưởng ban quản lý Ký túc xá

 

 Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất   lượng

 Ths. Nguyễn T.Tuyết Nhung

 

 Ths. Nguyễn Bá Hùng

 Trưởng phòng

 

Phó Trưởng phòng

 

 Địa chỉ: K110

 Điện thoại: (0243)   7673896, Số lẻ: 104

 

 

 

 Phòng Tài chính - Kế toán

 Ths. Nguyễn Thị Thu Hà  Phó phụ trách phòng

 Địa chỉ: B 104

 Điện thoại: (0243)   7673896, Số lẻ: 110