CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

 

Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn diện Nhà trường và hoạt  động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, theo chức năng, nhiệm vụ chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

 

Các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên có trách nhiệm thực hiện mục tiêu và nguyên lý giáo dục, phù hợp với tôn chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ của trường, của đoàn thể và hoạt động theo quy định của pháp luật.