CÁC MỐC PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

- Trường Trung học Thuỷ lợi trực thuộc Ty Thủy lợi Hà Nội
  
  (Theo QĐ số 6604/QĐ-VF ngày 24/12/1965 của UBHC Thành phố Hà Nội) - [Xem chi tiết tại đây]

 

- Trường Trung học Thuỷ lợi trực thuộc Sở Thủy lợi Hà Nội
   
(Theo QĐ số 649/QĐ-TC ngày 10/7/1974 của UBND Thành phố Hà Nội) 
[Xem chi tiết tại đây]

 

- Trường CNKT Thuỷ lợi Nông nghiệp Hà Nội
   
(Theo QĐ số 22/QĐ-UB ngày 4/1/1978 của UBND Thành phố Hà Nội) 
- [Xem chi tiết tại đây]

 

- Trường Kỹ thuật Điện tử - Điện lạnh Hà Nội
   
(Theo QĐ số 949/QĐ-UB ngày 7/5/1992 của UBND Thành phố Hà Nội) 
- [Xem chi tiết tại đây]

 

- Trường Trung học Điện tử - Điện lạnh Hà Nội
    
(Theo QĐ số 1498/QĐ-UB ngày 28/7/1994 của UBND Thành phố Hà Nội) 
- [Xem chi tiết tại đây]

 

- Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội
    (Theo QĐ số 5194/QĐ-BGDĐT ngày 19/9/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT) 
- [Xem chi tiết tại đây]

 

 

HIỆU TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ

 

- Nhà giáo Nguyễn Loãng (1966 – 1968)

- Nhà giáo Trần Đình Thường 1969

- Nhà giáo Nguyễn Phát (1970 – 1971)

- Nhà giáo Ngô Nên (1972 – 1987)

- Nhà giáo Phạm Đức Kiệu (1987 – 1996)

- Nhà giáo - ThS. Vũ Ngọc Tú (1997 - 2008)

- Nhà giáo Nguyễn Văn Trên (2009 - 2012)

- Nhà giáo - ThS. Chu Khắc Huy (2012 - 2019)

- Nhà giáo - ThS. Phạm Tiến Dũng (2020 - 2023)

- Nhà giáo - TS. Trần Xuân Ngọc (2023 - đến nay)