CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

 

1. Lãnh đạo trường

          Gồm có Hiệu trưởng và 2 phó Hiệu trưởng

 

2. Các phòng chức năng:

          + Phòng Tổ chức - Hành chính

          + Phòng Đào tạo

          + Phòng Công tác học sinh sinh viên

          + Phòng Tài chính - Kế toán

          Phòng Quản trị

          + Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra

 

3. Các khoa:

          + Khoa Giáo dục đại cương

          + Khoa Điện tử - Viễn thông

          + Khoa Công nghệ thông tin

          + Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh

          + Khoa Điện - Tự động hóa

          + Khoa Kinh tế

 

4. Trung tâm trực thuộc trường

          + Trung tâm Thông tin - Thư viện

 

5. Các tổ chức Đảng và Đoàn thể

          + Đảng bộ

          + Công Đoàn

          + ĐoànTNCS Hồ Chí Minh