CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

 

 

 

Đơn vị

 

 

Họ tên

 

 

Chức vụ

 

 

Địa chỉ, Điện thoại

 

 Phòng Tổ chức – Hành chính

 ThS. Nguyễn T.Tuyết Thanh

 Trưởng phòng

 Địa chỉ: B 103

 Điện thoại: (0243)     7673896, Số lẻ: 116

 

 Phòng Quản trị

 

 KS. Lại Đức Thanh

 Phó phụ trách phòng

 Địa chỉ: K 202

 Điện thoại: (0243)   7673896, Số lẻ: 105

 

 

 

 

 

 Phòng Đào tạo

 TS. Nguyễn Đăng Lăng

 

 Phó phụ trách phòng

 

 Địa chỉ: B 202

 Điện thoại: (0243)   7673896, Số lẻ: 118

 

 

 

 

 Phòng Công tác học sinh, sinh viên

 

 ThS. Nguyễn Phương Anh  Trưởng phòng

 Địa chỉ: B 102

 Điện thoại: (0243)   7673896, Số lẻ: 112

 CN. Nguyễn Đức Thắng Trưởng ban quản lý Ký túc xá

 

 Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất   lượng và Thanh tra

 Ths. Nguyễn T.Tuyết Nhung

 

 Ths. Nguyễn Bá Hùng

 Trưởng phòng

 

Phó Trưởng phòng

 

 Địa chỉ: K110

 Điện thoại: (0243)   7673896, Số lẻ: 104

 

 

 

 Phòng Tài chính - Kế toán

 Ths. Nguyễn Thị Thu Hà  Phó phụ trách phòng

 Địa chỉ: B 104

 Điện thoại: (0243)   7673896, Số lẻ: 110