CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

 

 

 

Đơn vị

 

 

Họ tên

 

 

Chức vụ

 

 

Địa chỉ, Điện thoại

 

 Phòng Tổ chức – Hành chính

 ThS. Nguyễn T.Tuyết Thanh

 Trưởng phòng

 Địa chỉ: B 103

 Điện thoại: (0243)     7673896, Số lẻ: 116

 

 Phòng Quản trị

 

 ThS. Nguyễn Trọng Thanh

 

 Trưởng phòng

 Địa chỉ: K 202

 Điện thoại: (0243)   7673896, Số lẻ: 105

 

 KS. Lại Đức Thanh

 

 Phó Trưởng phòng

 

 

 Phòng Đào tạo

 ThS. Nguyễn Thị Hằng Nga

 Trưởng phòng

 

 Địa chỉ: B 202

 Điện thoại: (0243)   7673896, Số lẻ: 118

 

 TS. Nguyễn Đăng Lăng

 Phó Trưởng phòng

 TS. Nguyễn Đình Tân  Phó Trưởng phòng

 

 

 Phòng Công tác học sinh, sinh viên

 

 ThS. Nguyễn Phương Anh  Trưởng phòng

 Địa chỉ: B 102

 Điện thoại: (0243)   7673896, Số lẻ: 112

 CN. Lê Mạnh Tuấn  Phó Trưởng phòng

 

 Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất   lượng và Thanh tra  ThS. Nguyễn T.Tuyết Nhung  Trưởng phòng

 

 Địa chỉ: K110

 Điện thoại: (0243)   7673896, Số lẻ: 104

 

 

 

 Phòng Tài chính - Kế toán

 CN. Nguyễn Thị Ngọc Dung  Trưởng phòng

 Địa chỉ: B 104

 Điện thoại: (0243)   7673896, Số lẻ: 110

 CN. Ngô Thị Anh Thư

 Phó Trưởng phòng