Ban Quản lý Ký túc xá

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

 

Lãnh đạo Ban Quản lý Ký túc xá

 

- Trưởng ban: Nguyễn Đức Thắng

 

Đội ngũ cán bộ

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

01

Nguyễn Đức Thắng

1970

Trưởng ban

02 Phạm Thị Ánh Hồng 1973 Chuyên viên
       

 

Chức năng

 

Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý toàn diện khu ký túc xá sinh viên. Tổ chức bảo vệ an ninh, tổ chức quản lý chỗ ở, sinh hoạt và học tập của học sinh, sinh viên nội trú đảm bảo trật tự, vệ sinh, an toàn nhằm xây dựng ký túc xá thành môi trường giáo dục lành mạnh, văn hoá.

 

Nhiệm vụ

 

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về định hướng phát triển ký túc xá Nhà trường thành một ký túc xá văn hoá, văn minh, an toàn, trật tự, vệ sinh, sạch, đẹp;

- Lập kế hoạch trung, dài hạn, đầu tư CSVC, nhân sự cho sự phát triển ký túc xá. Lập kế hoạch hàng năm về nhu cầu sử dụng, trang bị mới, bổ sung, sửa chữa trang thiết bị, nhà cửa và các công trình xây dựng khác để phục vụ cho công tác quản lý cũng như phục vụ cho sinh viên sống trong khu ký túc xá;

- Tổ chức đón tiếp, ký và thực hiện hợp đồng nội trú với sinh viên theo quy định, bố trí sắp xếp phòng ở, phổ biến và hướng dẫn thi hành quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú và nội quy ký túc xá; đăng ký tạm trú theo quy định cho HSSV; Quản lý dữ liệu về HSSV nội trú để phục vụ tra cứu và lập báo cáo khi có yêu cầu;

- Tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao trong khu ký túc xá; tổ chức các hoạt động xây dựng lối sống lành mạnh, ngăn chặn các tệ nạn xấu xâm nhập vào sinh viên; phối hợp với công an địa phương trong công tác phòng chống và xử lý các tệ nạn xã hội trong ký túc xá;

- Trực bảo vệ tài sản và giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực ký túc xá, không cho người ngoài vào khu vực ký túc xá nếu không được phép của Nhà trường;

- Đôn đốc thu các khoản kinh phí đối với học sinh, sinh viên nội trú trong ký túc xá theo quy định;

- Theo dõi việc ăn ở, sinh hoạt, học tập của HSSV trong ký túc xá; báo cáo kịp thời với Hiệu trưởng và các cơ quan chức năng về các hiện tượng không lành mạnh trong HSSV. Đề xuất với Nhà trường hình thức xử lý đối với những HSSV vi phạm quy định của Nhà trường.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản trong ký túc xá được giao theo quy định của Pháp luật hiện hành;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng quyết định.